Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Reiri al O.G.E.-paĝo


Kronologia Artikolaro de la Oficiala Gazeto Esperantista (1908-1922)

La enhavo estas klasifikigita per la kodoj de la O.G.E.-paĝo.

(La tabelo aperos ĉi-sube post kompleta enŝuto tra Interreto)

JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
11(1)ECOO.CONia Programo.
Oficiala parto.
Neoficiala parto.
1-3
11(1)LK.OfiL.IAResumo de la 13 unuaj cirkuleroj kaj de la eldonitaj dokumentoj :
[Oficialaj decidoj, preparaj dokumentoj, privataj verkoj :].
Cirkulero 1-a. 25 decembro 1905. [Protokolaro de la 1-a K].
Cirkulero 2-a. 5 februaro 1906. [1-a K. + UV + div.].
Cirkulero 3-a. 7 majo 1908. [1-a K].
Cirkulero 4-a. 27 oktobro 1906. [Decidoj de la LK en Ĝenevo: UV + propraj nomoj].
Cirkulero 5-a. 23 novembro 1906. [UV].
Cirkulero 6-a. 21 junio 1907. [UV + participa sufikso + propraj nomoj].
Cirkulero 7-a. 6 novembro 1907. [Decido de la Delegacio].
Cirkulero 8-a. 12 novembro 1907. [Delegacio].
Cirkulero 9-a. 29 novembro 1907. [Elekto de LK-anoj + div.].
Cirkulero 10-a. 20 decembro 1907. [Elekto de LK-anoj].
Cirkulero 11-a. 7 januaro 1908. [Delegacio].
Cirkulero 12-a. 25 januaro 1908. [Delegacio].
Cirkulero 13-a. 6 februaro 1908. [Delegacio, ĉeso de traktado].
4-6
11(1)LK.OfiL.IADokumentoj eldonitaj aparte :
[Oficialaj decidoj, preparaj dokumentoj, privataj verkoj :].
Vortoj ĉerpitaj el Hamleto, kaj ne troveblej en Universala Vortaro. [Ellis, Millidge, Wackrill, Schafer].
Pri la preparo de plenigita eldono de l'Universala Vortaro.
Pri la participa sufikso antaŭ verba finiĝo.
6
11(1)LK.OfiL.IADokumentoj publikigitaj en la Oficialaj Protokolaroj de la Kongresoj :
Unua Universala Kongreso de Esperanto (ED, kajero 1).
Dua Universala Kongreso de Esperanto (ED, kajero 4).
Tria Universala Kongreso de Esperanto (ED, kajero 6).
6-7
11(1)LK.PreL.IACirkulero 14-a. Projekto pri la interna organizo de la Komitato.
Antaŭklarigo. [Boirac].
Projekto.
7-13
11(1)LK.OfiL.IACirkulero 15-a. 12 junio 1908. [Akcepto de la projekto + anaro].13
11(1)LK.OfiL.IAKomisio de la Zamenhofa Vortaro. [Eraro en ED, kajero 6, p. 23].14
11(1)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj. [+ peto komuniki adreson].14
11(1)LK.OfiL.IAEksiĝoj.14
11(1)KKKK.04.PreCirkulero pri la tagordo de la Kvara Kongreso. [Peto por proponoj].14-15
11(1)KKKK.04.PreResumo de la ĝisnunaj informoj de la "Kvaro".15-16
11(1)ECOO.COLa blazonŝildo de l'Oficejo. [Bildo]. [+ n-ro 2, p. 57].17
11(1)ECOO.Stat.[Eksplikoj].
Tabeloj : Konsulurboj kaj Societoj ; Profesiaj kaj fakaj Societoj ; Esperanta Gazetaro ; Esperanto ekster la Esperantistaro.
17-21
11(1)ECOO.Soci.[Eksplikoj].
[Klasifiko laŭ alfabeta vico de kontinentoj, regnoj kaj urboj].
21-35
11(1)ECOO.L&G 35-37
11(1)ĜĜ.NeEaj[Eksplikoj].
Bohemujo : Ekspozicio. [Praha].
Britujo : Esperantaj telegramoj. [E-o kiel moderna Eŭropa lingvo].
Francujo : Saint-Étienne : subvencio.
Germanujo : Dresden : subvencio al la Kvara.
Japanujo : la Ministro de Eksteraj Aferoj grafo Hajaŝi, akceptis la honoran prezidantecon de la Japana Esperantista Asocio.
37-39
11(1)ĜĜ.NeEajGermanujo : 14-a Internacia Kongreso de Higieno kaj Demografio, en Berlino.
Hispana Biciklista Unuiĝo.
Francujo : Troyes : Ligo de la Rajtoj de la Homo.
Hispanujo : Burgos : Akademio de Socialaj Sciencoj.
Berne : Centra Oficejo de la Framasonaro.
39-40
11(1)ĜĜ.Kom.Francujo : Neuville-sur-Saône (Rhône).
Germanujo : Weisser Hirsch, apud Dresden.
Svisujo : Meggen.
40
12(2)ECOO.COAdreso de la Sekretariejo dum la Kongreso.41
12(2)LK.PreL.IAKomuniko de la prezidanto. [Pri cirkulero 14].41-42
12(2)LK.PreL.IACirkulero 16-a.42
12(2)LK.PreL.IACirkulero 17-a.43-44
12(2)LK.OfiL.KVUnua listo de Zamenhofaj vortoj ne troveblaj en la Universala Vortaro.44-49
12(2)LK.OfiL.IAŜanĝita adreso.49
12(2)LK.OfiL.IAEksiĝoj.50
12(2)KKKK.04.PreLetero sendita al ĉiuj Ministroj de la Eksteraj aferoj.50-51
12(2)KKKK.04.PreProgramo de la Kvara Kongreso (Dresdeno, 15-23 Augusto 1908). Sub la patronado de Lia Moŝto la Reĝo de Saksujo.
Programo de la postkongresaj aranĝoj en Berlin.
51-55
12(2)KKKK.04.PreProgramo de la Kvara Kongreso : diversaj praktikaj sciigoj.
Vojaĝo de la Kongresanoj.
56
12(2)ECOO.CO[Blazonŝildo de l'Oficejo].
[Esperantista Societaro].
57
12(2)ECOO.Stat.Konsulurboj kaj Societoj. Profesiaj kaj fakaj Societoj. Esperanta Gazetaro.57-59
12(2)ECOO.Soci. 59-71
12(2)ECOO.L&G 71-72
12(2)ĜĜ.NeEajĈilo : la Prezidanto de la Respubliko, lia edzino, la Ministro de la Eksteraj Aferoj.
Francujo : Armentières : subvencioj.
Saksujo : [la Reĝo kaj Ministroj].
72
12(2)ĜĜ.NeEajTutamerika Scienca Kongreso, Santiago (Ĉilo).72-73
12(2)ĜĜ.Kom.Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Vegetaranoj.
Murista Esperantista Ligo.
Internacia Asocio de Instruistoj.
Alvoko al ĉiulandaj Esperantista Medicinistoj. [P. Corret].
73-74
13(3)LK.OfiL.IAProtokolo pri la elekto de la esperantista Akademio.
Aldona rimarko.
75-77
13(3)LK.PreL.IARaporto de la Prezidanto, S-ro Boirac, pri la agado de la Lingva Komitato de la tria ĝis la kvara Kongresoj.
I. [Komitatoj, Komisioj, ktp].
II. [Ricevitaj komunikaĵoj].
III. [Delegacio por la alpreno de helpa lingvo internacia].
IV. [Letero de P-ro Ostwald, Prezidanto de la Delegacia Komitato].
V. [Estonta programo].
78-91
13(3)LK.PreL.IACirkulero 7-a. 6-an de novembro 1907. [Delegacio].92-93
13(3)LK.PreL.IACirkulero 9-a. 29-an de Novembro 1907. [Anaro].93-94
13(3)LK.PreL.IACirkulero 10-a.20-an de decembro 1907. [Anaro].94-95
13(3)LK.PreL.IACirkulero 11-a. 7-an de januaro 1908. [Delegacio].95-97
13(3)LK.PreL.IACirkulero 12-a. 25-an de januaro 1908. [Delegacio].98-99
13(3)LK.PreL.IACirkulero 13-a. 6-an de februaro 1908. [Delegacio].99-100
13(3)LK.OfiL.IALetero de S-ro Boirac, Prezidanto de la Lingva Komitato, al S-ro Ostwald, Prezidanto de la Konstanta Komisio de la Delegacia Komitato (traduko el franca lingvo).100-104
13(3)LK.PreL.IACirkulero 14-a. Projekto pri la Internacia organizo de la komitato.
Antaŭklarigo.
Projekto.
104-110
13(3)LK.OfiL.IACirkulero 15-a. 12 junio 1908. (Resumo). [Akcepto de la projekto].110
13(3)LK.PreL.IACirkulero 16-a. 2-an de julio 1908. [Anaro].111
13(3)LK.PreL.IACirkulero 17-a. 4-an de julio 1908. [Preparo de la 4-a Kongreso].111-112
13(3)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.112
13(3)KKKK.04.PreHonora prezidantaro kaj honora komitato de la kvara Kongreso.113-114
13(3)KKKK.04.PreRaporto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. [Antaŭkongresa].
[Diversaĵoj].
Ĝeneralaj konsiloj.
Konstanta Kaso de la Kongresoj.
Internacia Atesto pri Kapableco.
Esperanto por Junularo.
Pri esperantaj fonografaj cilindroj. [Kiuj donu bonajn modelojn de la prononco].
Internacia Asocio de Instruistoj.
Esperantista Festotago.
Pri la "Konsuloj".
Societo Patrina Esperantista de Ĉilo.
Pri signo por "Esperantistoj-Interpretistoj".
[Ricevitaj proponoj por KKK kaj LK].
Kreo de Amerika Ĝenerala Sekretaria Adjunkto. [Estonta Kongreso en Usono].
Sidejo de la Kvina Kongreso.
115-124
13(3)ECOO.CORaporto pri la agado de la Centra Oficejo de aŭgusto 1907 ĝis julio 1908.
Sekretariejo de la Konstanta Komitato de la Kongresoj kaj de la Lingva Komitato.
Oficiala Gazeto.
Helpo donita al diversaj esperantistaj entreprenoj.
Kolektado de esperantistaj dokumentoj.
Esperantista Dokumentaro kaj diversaj eldonaĵoj.
Mona helpo al la Centra Oficejo.
Pri la veraj intencoj de la fondintoj de la Centra Oficejo.
125-129
13(3)ECOO.COAldono. Cirkulero al la Esperantistaj Societoj kaj grupoj de la anglolingvaj landoj. [Artikoloj, kiuj aperis en la angla gazetaro, pri la Tria Kongreso].129-130
13(3)ECOO.Stat.Konsulurboj kaj Societoj. Profesiaj kaj fakaj Societoj. Esperanta Gazetaro.131-132
13(3)ECOO.Soci. 132-136
13(3)ECOO.L&G 137
14(4)LK.OfiL.IARaporto de D-ro Bein pri la fondo de la Esperantista Akademio kaj pri la laboroj de la Lingva Komitato kaj de la Akademio dum la Kvara Kongreso.139-141
14(4)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.141
14(4)LK.OfiL.IAKorespondado.
Leteroj al la Prezidanto de la kvara Esperanto-Kongreso. [Louis Couturat, Leau].
142-144
14(4)KKKK.04.RapProtokoloj de la kunsidoj de la kvara Kongreso.
Solena malferma kunsido, 17-an de Aŭgusto1908. [+Preseraro : n-ro 5, p. 180].
Unua labora kunsido, 18-an de Aŭgusto1908.
Dua labora kunsido, 19-an de Aŭgusto1908.
Tria labora kunsido, 21-an de Aŭgusto1908.
Kvara labora kunsido, 22-an de Aŭgusto1908.
144-153
14(4)KKKK.04.RapKongresa decidaro.
A. Deklaroj prezentitaj al la Kongreso :
I. Deklaro de la L.K.
II. Deklaro de la K.K.K. pri la Kongresa Regularo.
B. Decidoj kaj deziroj de la Kongreso.
[L.K., Kongresa Kaso, O.G.E., venontaj Kongresoj, organizo de K.K.K., E.C.O., signo por venontaj Kongresoj, Internacia Instituto de Esperanto, Internacia Atesto pri Kapableco, Esperantista Festotago].
153-157
14(4)ECOO.Stat.Konsulurboj kaj Societoj. Profesiaj kaj fakaj Societoj. Esperanta Gazetaro.158-159
14(4)ECOO.Soci.[+Preseraro : n-ro 5, p. 180].159-165
14(4)ECOO.L&G 165-168
14(4)ĜĜ.NeEajAŭstrio-Hungarujo : aliĝo de militistaj oficistoj al la Esperanto-Unuiĝo Wien.
Francujo : subvencio en Charenton (Seine).
Koŝinĥinujo : subvencio en Saigon.
Rusujo : la telegramoj skribitaj en esperanto devas esti akceptataj.
168
14(4)ĜĜ.NeEajInternacia Dentista Federacio.
Spiritista Kongreso.
Internacia Kongreso de Klimatologio.
Svisujo : Internacia Oficejo de Paco : verka konkurso.
168-169
15(5)ECOO.COAvizo pri la loĝejo de la oficejo.171
15(5)ECOO.Stat.Konsulurboj kaj Societoj. Profesiaj kaj fakaj Societoj. Esperanta Gazetaro.171-172
15(5)ECOO.Soci. 173-178
15(5)ECOO.L&G 178-179
15(5)ĜĜ.NeEajAŭstrio : Komerca Akademio en Krakow.
Francujo : Kongreso de la Komercaj Unuiĝoj de Francujo.
180
15(5)ĜĜ.Kom.Esperanto kaj Ruĝa-Kruco.
Esperanto Psikistaro.
Preseraroj. [n-ro 4, p. 146 k 160].
180
16(6)LK.PreL.IAPri la sendo de proponoj al la Akademio.181-182
16(6)LK.PreL.KV 182
16(6)KKKL.K.04Protokoloj de la Kunsidoj de la Lingva Komitato en Dresdeno.
Unua Kunsido. 15-an de Aŭgusto 1908.
Dua Kunsido. 18-an de Aŭgusto 1908.
Tria Kunsido. 19-an de Aŭgusto 1908.
Kvara Kunsido. 21-an de Aŭgusto 1908.
Kvina Kunsido. 22-an de Aŭgusto 1908.
182-185
16(6)KKKK.05.PreCirkulero pri la organizo de la Kvina kaj Sesa Kongresoj.186-188
16(6)KKKK.05.PreCirkulero al ĉiuj societoj kaj grupoj.188-189
16(6)ECOO.Stat. 190-191
16(6)ECOO.Soci. 191-199
16(6)ECOO.L&G 199-200
16(6)ĜĜ.Kom.Praha : Bohema Unio Esperantista.
Barcelona : 46 kursoj de E-o en tiu urbo.
200
17(7)LK.OfiL.IAI. Fondo de la komitato. (Fundamenta Dokumento).201
17(7)LK.OfiL.IAII. Elekto de la unuaj lingvo-komitatanoj. (Fundamenta Dokumento).202
17(7)LK.OfiL.IAIII. Deklaracio pri Esperantismo. Akceptita de la Unua Kongreso, en sia lasta kunsido. (Fundamenta Dokumento).202-203
17(7)LK.OfiL.IAIV. Antaŭparolo de la "Fundamento de Esperanto". [L. Zamenhof]. (Fundamenta Dokumento).204-207
17(7)LK.OfiL.IAV. Elekto de Prezidanto kaj de komitata Sidejo. (Fundamenta Dokumento).208
17(7)LK.OfiL.IAVI. Definitiva aprobo de la Lingva Komitato. (Fundamenta Dokumento).208
17(7)LK.OfiL.IAVII. Regularo de la Lingva Komitato. (Fundamenta Dokumento).208-210
17(7)LK.OfiL.IAVIII. Komuniko de la Prezidanto de la Akademio pri la apliko de la Regularo. (Fundamenta Dokumento).211
17(7)LK.OfiL.IAIX. Deklaracio de la Lingva Komitato pri ĝia tasko. (Fundamenta Dokumento).211-212
17(7)LK.OfiL.IAX. Listo de la membroj de la Lingva Komitato, la 1-an de Januaro 1908. (Fundamenta Dokumento).212-214
17(7)KKKK.ĜOI. Fondo de Organiza Komitato por la Dua kongreso. (Fundamenta Dokumento).215
17(7)KKKK.ĜOII. Elekto de Prezidanto kaj de Sidejo. (Fundamenta Dokumento).215
17(7)KKKK.ĜOIII. Kreo de Konstanta Komitato de la Kongresoj. (Fundamenta Dokumento).215-216
17(7)KKKK.ĜOIV. Deklaracio pri neŭtraleco de la Kongresoj de Esperanto. Akceptita de la Dua Kongreso. (Fundamenta Dokumento).216-217
17(7)KKKK.ĜOV. Kongresa regularo. Akceptita de la Tria Kongreso. (Fundamenta Dokumento).217-221
17(7)KKKK.ĜOVI. Deklaro de la K.K.K. pri la Kongresa Regularo. (Fundamenta Dokumento).221-222
17(7)KKKK.ĜOVII. Reorganizo de la Konstanta Komitato. (Fundamenta Dokumento).222
17(7)KKKK.ĜOVIII. Kongresa Kaso. (Fundamenta Dokumento).223-224
17(7)KKKK.ĜOIX. Listo de la membroj de la Konstanta Komitato, la 1-an de januaro 1909. (Fundamenta Dokumento).224
17(7)KKKK.05.PreEl la unua cirkulero de la loka komitato.225
17(7)ECOO.COGFundamentaj dokumentoj.
I. Programo de la Gazeto.
II. Oficiala aprobo de la kvara Kongreso.
226-228
17(7)ECOO.COFundamentaj dokumentoj.
I. Oficialaj cirkuleroj pri la fondo kaj la programo de la Centra Oficejo.
Cirkulero 1-a. Fondo de Esperantista Centra Oficejo en Parizo.
Cirkulero 2-a. Organizaj decidoj pri la funkciado de la provizoraj Komitatoj.
Cirkulero 3-a. Detaloj pri la organizo de la E.C.O. en Parizo.
Cirkulero 5-a. Komunikaĵo de D-ro Zamenhof. Klarigo.
229-235
17(7)ECOO.COFundamentaj dokumentoj.
II. Decidoj de la diversaj kongresoj pri la Centra Oficejo.
Dua Kongreso. Kvara Kongreso.
235-236
17(7)ECOO.Stat. 236-237
17(7)ECOO.Soci. 238-244
17(7)ECOO.L&G 244
17(7)ĜĜ.NeEajNova Zelando : raporto de la ministro de Turismo kaj Saneco.245
17(7)ĜĜ.NeEajAŭstrio : Lwow : Pola Societo de Junularo por morala kaj fizika higieno "Ethos".245
18(8)LK.OfiL.IADecido de la Akademio pri la elekto de novaj membroj en la Lingva komitato.247-248
18(8)ECOO.Stat. 249-250
18(8)ECOO.Soci. 251-260
18(8)ECOO.L&G 260
18(8)ĜĜ.NeEajRaporto de la Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco pri la 4-a Kongreso de Esperanto.261-264
19(9)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.265
19(9)LK.OfiL.IANekrologio.265
19(9)KKKK.05.PreEl la dua cirkulero de la loka komitato.265-267
19(9)ECOO.Stat. 268-269
19(9)ECOO.Soci. 269-272
19(9)ECOO.L&G 272-273
19(9)ĜĜ.NeEajOficiala Raporto al la Registaro de la Unuiĝintaj Ŝtatoj.
Raporto de Majoro Straub pri la Kvara Kongreso. [kaj pri E-o ĝenerale, k Ruĝa-Kruco].
273-276
19(9)ĜĜ.NeEajDecidoj de la Unua Tutamerika Scienca Kongreso, 4-an de januaro 1909, Santiago de Ĉilo.277
110(10)LK.PreL.Gram.Cirkulero de la Direktoro de la Komisio pri Gramatiko.279-280
110(10)LK.PreL.KVCirkulero 19-a. 280-281
110(10)LK.PreL.IACirkulero 18-a.281-282
110(10)LK.PreL.IARaporto de la Direktoro pri la budĝeto kaj la Kaso de la Komitato.282-286
110(10)ECOO.Stat. 287-288
110(10)ECOO.Soci. 288-294
110(10)ECOO.L&G 294
111(11)KKKK.ĜOElekto de nova ĝenerala Sekretario kaj de Vicprezidanto.295-297
111(11)KKKK.05.PreCirkulero pri la Tagordo de la Kvina Kongreso.297
111(11)KKKK.05.PrePraktikaj informoj pri la Kongreso de Barcelono.298
111(11)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.299
111(11)ECOO.Stat. 300-301
111(11)ECOO.Soci. 302-310
111(11)ECOO.L&G 310-311
111(11)ĜĜ.Kom.Ĉekbanko esperantista. [London].
Konkurso de "La Bela Mondo".
Esperantista Ekspozicio. [Varsovio].
Esperanto kaj Ruĝa Kruco.
312-313
JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
21(12)LK.OfiL.IAElekto de novaj anoj en la Lingva Komitato.1
21(12)LK.PreL.Gram.Komisio pri Gramatiko. [Komencitaj prilaboroj, elektitaj temoj, kunlaborantoj]. 1-4
21(12)LK.OfiL.Gram.Pri la uzado de "lia" kaj "sia". Demando de S-ro Clement Hill.
Raporto pri la demando de S-ro Clement Hill.
Rimarkoj de la Prezidanto.
4-7
21(12)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.7
21(12)KKKK.04.RapSendo de la Oficiala Protokolaro pri la Kvara Kongreso.7-8
21(12)KKKK.04.RapAldonoj al la Oficiala Raporto pri la Kvara Kongreso. [Alvoko por nericevitaj raportoj].8
21(12)KKKK.05.PreLetero de Lia Moŝto la Reĝo de Hispanujo pri la Kvina Kongreso.9
21(12)KKKK.05.PreKongresaj markoj pri la Kvina Kongreso.9
21(12)KKKK.05.PreLoka Patronaro de la Kvina Kongreso.9-10
21(12)KKKK.05.PreRaporto prezentota al la Kvina Kongreso pri projekto de oficiala enskribo de la Esperantistaj Societoj kaj Grupoj.
Projekto de Regularo.
10-13
21(12)ECOO.COGRaporto pri la unua jaro.
Administracio. Redakcio. Komunikoj de ĝenerala intereso.
14-16
21(12)ECOO.Soci. 17-18
21(12)ECOO.L&G 19
21(12)ĜĜ.NeEajLe Havre : Société internationale pour le développement de l'enseignement commercial.19
21(12)ĜĜ.Kom.Bad Kissingen (Germanio).
Fervojaj Oficistoj.
20
22(13)LK.OfiL.IAProtokolo pri kalkulado de voĉoj por la elekto de novaj membroj en la Lingva Komitato (1909). [Korekto : n-ro 16, p. 163].21-25
22(13)LK.OfiL.IACirkulero 20-a. (Por la malnovaj anoj de la Komitato).25-26
22(13)LK.OfiL.IACirkulero 20-a (bis). (Por la novaj anoj de la Komitato).26-27
22(13)LK.OfiL.IAPri la Kandidatoj al la Lingva Komitato. [Demandaro].27-28
22(13)LK.OfiL.KV[Pri nomaro de novaj radikoj].28
22(13)LK.PrivL.Gram.Studo vortara, gramatika kaj stila pri la "Interrompita kanto" de Eliza Orzeszko. (Trad. Kabe).
I. Vortaro.
Unuradikaj vortoj. Plurradikaj vortoj.
II. Gramatiko.
Artikolo. Nominativo. Akuzativo post kelkaj verboj. Verboj. Prepozicioj. Konjunkcioj.
III. Stilo.
Rimarkitaj frazoj kaj esprimoj. Frazkonstruo.
28-40
22(13)KKKK.05.PreProvizora programo de la Kvina Kongreso.40-41
22(13)KKKK.05.PreLoka Komitato. Elekto de nova Kasisto.42
22(13)ECOO.COEsperantista Ekspozicio en Bruselo. [Alvoko por la Universala Ekspozicio].42-43
22(13)ECOO.Soci. 43-45
22(13)ECOO.Soci. 46-47
22(13)ECOO.L&G 47-48
22(13)ĜĜ.NeEajEsperanto en la "Memoriga Bolteno" publikigita de la Ĝenerala Direktejo Brazila de Statistiko.48-49
22(13)ĜĜ.NeEajKonservatorio de Muziko de Valencio.49-50
22(13)ĜĜ.Kom.I. Aervetura ekspozicio en Frankfurt-a-M.
II. Ekspozicioj de Esperanto. Barcelona-Gracia : Societo Paco kaj Amo.
III. Gvidlibro de Barcelono.
50-51
23(14)LK.PreL.TVRaporto de la Direktoro pri la laboroj de la Komisio ĝis la 1-a aŭgusto 1909. [Saussure].53-56
23(14)LK.OfiL.IAAldono al la nomaro.
Adresoj.
56
23(14)LK.PreL.Gram.Pri la transskribo de la propraj nomoj en esperanto.
Antaŭnoto.
56-57
23(14)LK.PreL.Gram.Pri la transskribo de la propraj nomoj en esperanto.
I. Unua Raporto de S-ro Gaston Moch.
Celo kaj fundamenta principo de la transskribo.
Principoj de fonetika transskribo.
Geografiaj nomoj.
Personaj nomoj.
Akuzativa kaj adjektiva formoj.
Pri la alfabeto kaj la nomoj de la literoj.
Resuma tabelo de la ĉefaj reguloj.
Bibliografia noto.
58-89
23(14)KKKK.05.PreSidejo de la Kvina Kongreso.
Postkongresaj ekskursoj.
Loka Patronaro de la Kvina Kongreso.
Oficialaj Delegitoj de la Registaroj.
90
23(14)ECOO.Soci. 91
23(14)ECOO.Soci. 92-94
23(14)ECOO.L&G 94-95
23(14)ĜĜ.Kom.I. Antaŭkongresa festo en Marseille.
II. Festo por la 50-a datreveno de D-ro Zamenhof.
III. Fondo de la Societo de Bankistoj. Internacia Asocio de Bankistoj Esperantistaj.
IV. Kunveno de farmaciistoj en Barcelono.
V. Ekspozicio de Studenta literaturo. [Bohema Kongreso].
VI. Enketo pri Esperanto ĉe la studentoj. [Paha].
VII. Apero de Plena Vortaro Esperanta-Esperanta.
95-98
24(15)KKKK.05.RapMalferma parolado de Doktoro Zamenhof en la Kvina Kongreso.99-101
24(15)KKKL.K.05Protokoloj de la kunsidoj de la Lingva Komitato, dum la Kvina Kongreso.
Unua Kunsido. 7 septembro 1909.
Dua Kunsido. 8 septembro 1909.[Sekciaj raportoj : Komuna Vortaro, Teknika Vortaro, Gramatiko].
Tria Kunsido. 9 septembro 1909.
Kvara Kunsido.
102-117
24(15)KKKK.05.RapProtokoloj de la ĝeneralaj kunsidoj de la Kvina Kongreso.
Solena Malferma Kunsido (6 septembro 1909). [Eraro: n-ro 16, p. 177].
Delegitoj de la Registaroj. Naciaj Vicprezidantoj. Naciaj Delegitoj.
Unua labora Kunsido (6 septembro 1909).
Dua labora Kunsido (9 septembro 1909). [Organizado k financado de la propagandaj societoj].
Tria labora Kunsido (11 septembro 1909). [L.K., K.K.K.]. [Eraro: n-ro 16, p. 177].
Kvara labora kaj Solena Ferma Kunsido (11 septembro 1909). [Oficialaj deziroj k decidoj].
118-142
25(16)LK.OfiL.IAPri la elekto de novaj membroj en la Komitato.143
25(16)LK.PreL.Gram.Pri la transskribo de la propraj nomoj en esperanto.
II. Kontraŭraporto de S-ro Adam Zakrzewski.
Ortografioj "naciaj".
Fonetika transskribo de propraj nomoj.
Aliaj demandoj.
143-160
25(16)LK.PreL.TVRaporto de la Direktoro.160-162
25(16)LK.OfiL.IANekrologio.162
25(16)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.163
25(16)LK.OfiL.IAKorekto. [N-ro 13, p. 23].163
25(16)KKKK.04.RapBilanco de la Kontoj.163-164
25(16)KKKK.05.RapOficialaj regnaj delegitoj al la Kvina Kongreso.164-165
25(16)KKKK.05.RapOficialaj Telegramoj.165-166
25(16)ECOO.IAKCirkulero sendita al la prezidantoj de la naciaj societoj. [Kreo de la Internacia Konsilantaro].167-168
25(16)ECOO.Soci. 168-170
25(16)ECOO.COMona helpo al la Centra Oficejo.171
25(16)ECOO.Soci. 171-175
25(16)ECOO.L&G 175-177
25(16)ĜĜ.NeEajLe Creusot, Louhans (Francujo).
Barcelono.
177
25(16)ĜĜ.Kom.Eraroj en n-ro 15-a.177
26(17)ĜĜ.Kom.Komuniko de D-ro L. L. Zamenhof. Danko. [Okaze de lia 50a datreveno].179
26(17)LK.PreL.Gram.Raporto de la Direktoro. [Grabowski].180
26(17)LK.PreL.Gram.Pri la transskribo de la propraj nomoj en esperanto.
III. Klariga noto de S-ro Johann Schröder.
181-182
26(17)LK.PreL.Gram.Pri la transskribo de la propraj nomoj en esperanto.
IV. Dua Raporto de S-ro Gaston Moch.
Anekso al la Raporto.
183-193
26(17)ECOO.Soci. 193-195
26(17)ECOO.Soci. 196-198
26(17)ECOO.L&G 198-199
26(17)ĜĜ.Kom.Bern : Internacia societo por la progresigo de la komerca instruado. [Ne E-a asocio].
Bukareŝto, Rumanujo. [Ŝia Moŝto la Reĝino Elizabeto, esperantistino, verkis sub pseŭdonimo Carmen Sylva].
199-200
27(18)LK.PreL.IAKomuniko de la Prezidanto.201
27(18)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.201
27(18)LK.PreL.Gram.Pri la transskribo de la propraj nomoj en esperanto.
V. Listo de propraj nomoj proponataj de S-roj Bein, Moch kaj Schröder.
I. Geografiaj nomoj.
II. Personaj kaj historiaj nomoj.
202-228
27(18)ECOO.Soci. 229-230
27(18)ECOO.COMona helpo al la Centra Oficejo.231
27(18)ECOO.Soci. 231-232
27(18)ECOO.L&G 232-233
27(18)ĜĜ.Kom.Unua kunveno de la Italaj Esperantistoj. [Firenze].233-234
28(19)LK.PreL.IACirkulero 21-a. [Eksiĝo-eksigo].235-236
28(19)LK.PreL.IACirkulero 22-a. Kandidatoj al la Lingva Komitato por 1910. 236-237
28(19)LK.PreL.IAKandidatoj al la Lingva Komitato.
[Detala listo: Arnhold, Bianchini, Blok, Bulthuis, Buenemann, Carlos, Clé, Colas, Degon, Fischer, Flourens, Hofbaŭer', Korzlinskij, Lennep, Kellerman, Mencel, Ostrovski, Packness, Polgar-Politzer, Reed, Robert, Romein, Rohrbach, Schatz, Underhill].
237-255
28(19)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 255-256
28(19)ECOO.Soci. 257-258
28(19)ECOO.Soci. 259-260
28(19)ECOO.L&G 260
28(19)ĜĜ.Kom.Universala Ekspozicio kaj Monda Kongreso de la Internaciaj Asocioj en Bruxelles. [Ne-E-a asocio].
Al la Esperantistaj Institucioj.
Regularo de la Ekspozicio de la Internaciaj Asocioj.
Mondkongreso de la Internaciaj Asocioj. Invitletero. Tagordo de l'kongreso en 1910. Konstanta programo de la Kongreso. Regularo de Kongreso. Rekomendoj pri la raportoj kaj komunikoj.
261-274
29(20)LK.PreL.IACirkulero 23-a. (Kandidatoj al la Akademio por 1910).
[Christaller, Höveler, Inglada, Lengyel].
275-280
29(20)LK.PreL.Gram.Pri la prefikso "MIS".
I. Propono al la Akademio de S-ro Georg Eysel.
II. Respondo de la Prezidanto de la Akademio.
III. Raporto de la Direktoro de la Komisio pri Gramatiko.
280-282
29(20)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.282
29(20)KKKK.06.PreElekto de novaj Amerikaj anoj de la Komitato.283
29(20)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 283
29(20)IAA.SAInternacia Scienca Asocio Esperantista.
Regularo. Deklaracio. Kongresa Sekcio.
284-291
29(20)IAA.UEAUniversala Esperanto Asocio (U.E.A.).
Statuto (akceptita la 28an de aprilo 1908). Celo. Membroj. Delegitoj. Alta Konsilantaro. Komitato. Financoj. Diversaĵoj.
Aldonoj. Esperantiaj entreprenoj kaj esperantiaj asocioj. Alta Konsilantaro. Kotizaĵoj.
Alta Konsilantaro. Komitato. Administra fako. Novaj esperantiaj entreprenoj kaj esperantiaj asocioj. Novaj delegitoj. Novaj Esperanto-Oficejoj.
Unua Kongreso en Augsburg 1910.
291-304
29(20)ECOO.Soci. 305-307
29(20)ECOO.L&G 307-308
210(21)LK.PreL.Gram.Ĝenerala Raporto pri proponoj de gramatikaj neologismoj.
Unua Cirkulero de la Prezidanto al la Akademio. (1-an de Februaro 1909).
Listo de proponoj submetitaj al la Akademio por esplorado kaj voĉdonado.
Dua Cirkulero de la Prezidanto al la Akademio. (18-an Marto 1909).
Tria Cirkulero de la Prezidanto al la Akademio. (1-an de Aŭgusto 1909).
Raporto.
1. Pri la enkonduko de novaj formoj ĝenerale.
2. Pri la tabelo de la korelativaj vortoj.
3. Pri la novaj sufiksoj ĝenerale.
4. Pri la sufikso OZ.
5. Pri la sufikso IZ.
6. Pri la sufikso IV.
7. Pri la sufikso END.
8. Pri la sufikso I, por la landnomoj.
9. Pri la prefikso RETRO.
10. Pri la prefikso MIS.
11. Pri la finiĝo E anstataŭ AŬ en adverboj.
12. Pri la dispartigo de DE.
13. Pri E(D) kaj OD anstataŭ KAJ kaj AŬ.
14. Pri la elekto de novaj radikoj.
15. Pri la derivado.
Konkludo. Demandaro.
309-326
210(21)LK.PreL.ĈVFranca Studkomisio.
Unua Cirkulero. Dua Cirkulero. Aldono al la 2a Cirkulero. Tria Cirkulero.
326-330
210(21)LK.OfiL.IAŜanĝita adreso.330
210(21)KKKK.06.PreEl la unua cirkulero de la Loka Komitato. Kongreskartoj. Loĝado. Transportado. Basbalo. Akceptado. Ekskursoj. Poŝtkartoj. Kongresmarkoj. Literatura Konkurso. La Urbo Washington. Survoje al Washington.330-334
210(21)KKKK.06.PreKongresaj notoj. (El "Amerika Esperantisto" Aprilo 1910).334-336
210(21)KKKK.05.RapSendo de la Oficiala Protokolaro pri la kvina kongreso.337
210(21)IAA.Div.Internacia Societo de la Esperantistaj Juristoj. I.S.E.J.
Regularo (Cambridge, 12-an de Aŭgusto 1907).
338-340
210(21)IAA.SAInternacia Scienca Asocio.
Raporto pri la Scienca Revuo.
340
210(21)IAA.UEAUniversala Esperanto Asocio.
Novaj Delegitoj. Etato de la Esperantianaro. Komisionoj.
Unua Kongreso de U.E.A. Augsburg (Bavarujo), 28 Julio - 3 Aŭgusto 1910.
340-342
210(21)ECOO.Soci. 343-344
210(21)ECOO.L&G 344-345
210(21)ĜĜ.NeEajInternacia Kongreso de la Gazetistaro, Bruxelles, 24-an - 26-an de julio 1910.
Al la Esperantistaj Gazetoj. Preparaj Dokumentoj. Invito. Programo. Enketo, Dokumentado, Ekspozicio, Jarlibro. Ĝenerala Regularo.
1-a aldono. Aniĝilo.
2-a aldono. Demandaroj. Enketo. Dokumentaj Kolektoj. Ekspozicio. Jarlibro.
345-355
210(21)ĜĜ.Kom.Esperanto-Kongreso en Kopenhago. Programo. Kosto.356-357
210(21)ĜĜ.Kom.Komerca instruado.357
210(21)ĜĜ.Kom.Al la esperantista komercistaro.357-358
210(21)ECOO.L&GBibliografio. [Plena Vortaro de Boirac. Analitika Geometrio Absoluta].358-359
210(21)ĜĜ.Kom.Dua Belga esperantista Kongreso. [Bruĝo].359
210(21)ĜĜ.Kom.Alvoko al ĉiulandaj Apotekistoj.360
210(21)ĜĜ.Kom.La francaj komercaj ĉambroj kaj Esperanto. [Rezultato de enketo].360
210(21)ĜĜ.Kom.Esperanto Tago en Wien. Pentekosto 1910.360
211(22)LK.PreL.ĈVDana studkomisio.361-362
211(22)LK.OfiL.IAEksiĝoj.362
211(22)KKKK.06.PreInstrukcio pri la vojaĝo de la Eŭropaj kongresanoj.362-367
211(22)KKKK.06.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
Vetero. Loĝado kaj manĝado. Kartoj. Estu reprezentata ! Programo de la Kongreso. Kondiĉoj de la literatura konkurso, temoj, premioj.
367-373
211(22)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 373
211(22)IAA.SAScienca Asocio. Kreo de Delegitoj.374-375
211(22)IAA.Div.Teosofia Esperantista Ligo. 375-376
211(22)IAA.UEAUniversala Esperanto-Asocio.
Novaj Delegitoj. Esperantiaj Asocioj. Esperantiaj Entreprenoj. Novaj Esperanto Oficejoj.
Regularo pri la servoj de U.E.A.
376-384
211(22)ĜĜ.NeEajLa Ŝtato Maryland oficiale aprobas Esperanton.385-386
211(22)ĜĜ.Kom.Unua Kunveno de la Italaj Esperantistoj.386-387
JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
31(23)LK.PreL.IAVoĉdonadoj.1
31(23)LK.OfiL.IAŜanĝita adreso.1
31(23)LK.OfiL.IAEksiĝo.1
31(23)LK.OfiL.IAAldono al la Regularo.1-2
31(23)LK.PreL.ĈVFranca studkomisio [vd OGE n-ro 10 (21)].2
31(23)KKKK.06.PrePri la vojaĝo de la Eŭropanoj.
Rabato sur la francaj fervojoj. Marveturaj kompanioj. Pri la nombro de eŭropaj kongresanoj.
3-4
31(23)KKKK.06.PreDua Cirkulero de la Loka Komitato.
Invito. Registara aprobo. La Kongresa Semajno. La Literatura Konkurso. Turistaj aŭtomobiloj. Esperantistaj policanoj. Centra Manĝejo. Loĝado en Washington. La Vojaĝo al Washington. Kongreskartoj. Postkongresaj ekskursoj.
4-12
31(23)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 12-13
31(23)ECOO.Stat.Ĝenerala Statistiko pri la propagando de Esperanto.
Gazetoj.
Propagandaj Societoj kaj Grupoj.
Statistiko de la nombro de libroj kaj broŝuroj pri Esperanto kaj en Esperanto, je la 31-a de decembro 1909.
13-16
31(23)IAA.SAInstrukcio pri la funkciado de la Kongresa Sekcio.
Specimeno de letero por la organizantoj de la kongresoj (tradukota nacilingven).
Specimeno de letero por la esperantistaj kongresanoj.
Komuniko al la esperantista Gazetaro.
17-22
31(23)IAA.UEARegularo de la Kongresoj.
Provizora programo de la Kongreso de Augsburg.
Novaj delegitoj. Esperantiaj Entreprenoj. Esperantiaj Asocioj.
22-29
31(23)IAA.Div.Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Vegetaranoj. I.U.E.V.
Regularo.
29-30
31(23)ĜĜ.NeEajKongreso de la Gazetistaro.
Nuna stato de la kolektivaj aliĝoj de la esperantistaj gazetoj.
31
31(23)ECOO.Soci. 31-34
31(23)ECOO.L&G 34-36
31(23)ĜĜ.Kom.Esperanto en la Ekspozicioj de München kaj Bruxelles.36
31(23)ĜĜ.Kom.Vojaĝo tra Centra Francujo.36-37
31(23)ĜĜ.Kom.Esperantista Semajno en Bruxelles (22-26 Julio 1910).36-39
32(24)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkulado de la voĉdonoj pri elekto de novaj Lingvokomitatanoj.41-43
32(24)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.43-44
32(24)LK.OfiL.IANekrologio.44
32(24)LK.OfiL.Gram.Pri neĝusta uzo de l'sufikso IĜ. [H. Sentis].
Respondo. [A. Grabowski].
44-45
32(24)LK.OfiL.Gram.Respondo al S-ro Sentis pri la vortoj "ALIU", "ALIAL", k.t.p. [Grabowski].45
32(24)LK.OfiL.Gram.Pri la sufikso "AD". [H. Sentis].
Respondo. [A. Grabowski].
46-48
32(24)LK.OfiL.Gram.Pri uzo de la prepozicio DA. [Gabriel-W. Lewis (F.B.E.)].
Respondo. [A. Grabowski].
48
32(24)LK.OfiL.Gram.Pri akuzativo post "TRA". [E. S. Jelley].
Respondo. [A. Grabowski].
49-50
32(24)KKKK.06.PreLasta cirkulero de la Loka Komitato. Ni atendas vin.50-51
32(24)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 51-52
32(24)IAA.Div.Internacia Instituto de Esperanto. I.I.E.
Celo. Sperto. Organizo. Ekzamenoj. Instruado. Financa subtenado. Direkcio de l'Instituto.
53-58
32(24)IAA.UEANovaj Delegitoj. Esperantiaj asocioj. Esperantiaj Entreprenoj. Financa fako. Turisma fako.58-62
32(24)IAA.UEA1-a Kongreso de UEA. Augsburg, 38 Julio – 3 Aŭgusto 1910.
Laborprogramo.
62-63
32(24)ĜĜ.NeEajMondkongreso de la Internaciaj Asocioj.
Resuma raporto pri la rezultatoj de tiu Kongreso, laŭ la esperantista vidpunkto.
Aldono 1-a. Resumo de la malferma parolado de S-ro A. Beernaert.
Aldono 2-a. Resuma traduko de la deziroj de la Kongreso.
Aldono 3-a. Parolado de S-ro Carlo Bourlet pri la teknikaj vortaroj.
64-74
32(24)ĜĜ.NeEajKongreso de la Gazetistaro. [vidu OGE n-ro 1 (23) p. 31]. Novaj aliĝoj.74
33(25)LK.PreL.Gram.Kelkaj notetoj pri la uzado de la prepozicioj.
I. Pri la prepozicio AL :
Abomeno, agrabla, akiri, aludi, amo, apogi, aŭskulti, celi, danki, demandi, destini, deziri, deziro, diri, egal-i,-a, elmeti, esperi, favora, fermi-malfermi, fidi, flati, helpi-malhelpi, indiferent-a,-eco, influi, inklino, ĵeti, kapabla, kaŝi, kolekti, kompari, kompati, kondamni, konfid-i,-o, konform-a,-e, koni, kontraŭstari, kredi, minaci, obei, ordoni, pagi, pardoni, peco, preni-forpreni, preta, proksim-a,-e, rabi, respondi, rigardi, rilate, riproĉi, senigi, serĉi, servi, simil-a,-e,-i, sopiri, spite, ŝteli, tago, timo, utila, utili, venĝ-i,-o, voki. [J.-W. Eggleton].
75-95
33(25)IAA.UEANovaj Delegitoj.96-97
33(25)ECOO.Soci. 98-99
33(25)ECOO.L&G 100-101
34(26)KKKK.06.RapMalferma parolo de D-ro L. L. Zamenhof.103-109
34(26)KKKL.K.06Protokolo de la kunsido de la Lingva Komitato (16-an de Aŭgusto 1910).110-117
34(26)KKKK.06.RapOficiala protokolaro de la Ĝeneralaj Kunsidoj.
Solena Malferma Kunsido (15 Aŭgusto 1910).
Dua Kunsido (15-an de Aŭgusto 1910).
Tria Kunsido (17-an Aŭgusto 1910).
Solena malferma Kunsido (20 Aŭgusto 1910).
118-128
34(26)LK.PreL.IA1-a Aldono al la Protokolaro.
Raporto de S-ro Boirac, prezidanto de la Lingva Komitato pri la laboroj de la Komitato, inter la kvina kaj sesa kongresoj.
Subkomitato pri la propraj nomoj. Sekcio pri teknika vortaro. Sekcio pri gramatiko. Sekcio pri komuna vortaro. Studkomisioj pri ĉiulanda esperanta verkaro. Projekto de regularo pri kronado de verkoj. Oficiala organo. Sekcio pri internaj aferoj.
129-135
34(26)KKKK.06.Rap2-a aldono al la Protokolaro.
Raporto prezentata de Sinjoro Generalo Sebert, je la nomo de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
Sendo de oficialaj protokoloj. Kontoj de la Kvara Kongreso. Organizo de la Sesa Kongreso. Sendo de oficialaj delegitoj al la Sesa Kongreso. Internacia Konsilantaro. Sidejo de la proksimaj kongresoj.
135-139
34(26)KKKK.06.Rap3-a aldono al la Protokolaro.
Kongresa Decidaro.
Salutaj telegramoj. Propagando ĉe la Interparlamenta Kunveno de 1913. KKK. OGE. IK. LK. Sidejo de la proksimaj Kongresoj. Propono de la Holanda Societo Esperantista. Propono de S-roj Twombly kaj Scott. Rezolucio de la Usona Kongreso pri Paco. Diversaj dankoj.
139-141
34(26)KKKK.06.Rap4-a aldono al la Protokolaro.
Statistiko pri la nombro de Kongresanoj.
142
34(26)KKKK.06.Rap5-a aldono al la Protokolaro.
Oficialaj akceptoj.
143
35(27)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkulado de voĉdonoj pri elekto de novaj Akademianoj.145-147
35(27)LK.OfiL.IANekrologio.147
35(27)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.147
35(27)LK.OfiL.IAEksiĝo.147-148
35(27)LK.OfiL.IAEraro. [OG, 4 (26), p. 110].148
35(27)LK.PreL.IAPri la elekto de novaj membroj en la Komitato.148
35(27)LK.PreL.ĈVFranca studkomisio. El la Kvina cirkulero (22 Julio 1910).148-149
35(27)LK.PreL.ĈVKataluna studkomisio.149
35(27)KKKK.05.RapKontoj aprobitaj de la Kuratoroj.150
35(27)KKKK.06.RapNomaro de la Kongresanoj.151-160
35(27)KKKA.Div.Kunvenoj de specialistoj.
Bankistoj. Fervojistoj. Inĝenieroj. Juristoj. Ĵurnalistoj. Liberpensuloj. Pacifistoj. Poŝtoficistoj.
160-167
35(27)KKKA.Div.Kunvenoj de specialistoj.
Scienca Asocio.
1-a aldono. Raporto pri la Kongresa Sekcio de la Internacia Scienca Asocio.
2-a aldono. Raporto pri la Laboroj de la Scienca kaj teknika Komisio de la internacia Scienca Esperantista Asocio.
3-a aldono. Pri la Scienca Revuo.
167-176
35(27)KKKA.Div.Kunvenoj de specialistoj.
Universala Esperanto-Asocio.
Unua Kunsido (18-an de Aŭgusto 1910).
Dua Kunsido (19-an de Aŭgusto 1910).
176-179
35(27)KKKA.Div.Kunvenoj de specialistoj.
Universala Ligo.
1-an internacia konferenco (19-an de Aŭgusto 1910, Washington).
Deklaracio. Rezolucioj.
179-180
35(27)KKKK.07.PreKomunikoj de la Loka Komitato.181
35(27)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 181-183
35(27)IAA.Div.Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio. T.E.K.A.
Raporto pri la unua Kongreso. [Aŭgsburgo].
184-187
35(27)IAA.UEA[resumo de la ŝanĝoj en la Statuto].187-188
35(27)ECOO.Soci. 189-191
35(27)ECOO.L&G 191-193
36(28)LK.PreL.Gram.Kelkaj notetoj pri la uzado de la prepozicioj (sekvo).
II. Pri la prepozicio ANTAŬ :
Abomeno, cedi, gardi, kaŝi, kiam, longe, meti, ol, ŝirmi, teruro, timo.
195-199
36(28)LK.PreL.Gram.Kelkaj notetoj pri la uzado de la prepozicioj (sekvo).
III. Pri la prepozicio ĈE :
Ĝeneralaj rimarkoj.
Flanko, horizonto, lumo, mano, paŝo, plafono, sojlo, strato, tagmezo.
200-204
36(28)LK.PreL.Gram.Kelkaj notetoj pri la uzado de la prepozicioj (sekvo).
IV. Pri la prepozicio ĈIRKAŬ :
Ĝeneralaj rimarkoj.
204-205
36(28)LK.OfiL.KVSubkomitato pri kritika esplorado de la Esperanta Vortaro.205-206
36(28)LK.OfiL.IARegularo pri verkoj rekompencotaj de la Akademio. Aprobita de la Esperantista Akademio.206-207
36(28)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.207
36(28)KKKK.ĜOKonsisto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.207
36(28)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro.
Regularo akceptita de la Konsilantoj.
207-208
36(28)ECOO.Soci. 209-210
36(28)ECOO.L&G 211-212
37(29)LK.PreL.Gram.La signifo kaj la uzo de la prepozicioj en Esperanto. [E. Ĉefeĉ ; Herbert F. Höveler].
[La prepozicio en E-o povas okupi la lokon de substantivo, adjektivo, adverbo, konjunkcio, kaj eĉ interjekcio ; kunmetaĵo kun verbo ; (ekzemploj)].
EL kaj PRI. [Vidu: Korekto, OGE N-ro 30, p. 263].
DA.
DE.
DUM, POR kaj SEN.
ANTAŬ.
ĜIS.
PRETER.
KONTRAŬ.
APUD kaj ĈE.
Rimarkoj. ["DE", "AL", "PER", "KUN"].
Fina vorto.
213-231
37(29)LK.PreL.KVKomitato por kritika esplorado de la Esperanta Vortaro.231
37(29)LK.OfiL.IANomaro de la anoj de la Akademio kaj de la Lingva Komitato, la 1-an de Februaro 1911.232-236
37(29)LK.OfiL.IAEksiĝoj.237
37(29)LK.PreL.IAPri reelekto de Akademianoj.237
37(29)KKKK.ĜONomaro de la anoj.238
37(29)KKKK.07.PrePri la vojaĝaj rabatoj.238-239
37(29)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro.
Aldono al la nomaro.
239
37(29)ECOO.COGrava avizo.239
37(29)IAA.Div.Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio. T.E.K.A.
Oficialaj komunikoj de la Centra Komitato.
240
37(29)IAA.UEAKomitato.
Oficiala Jarlibro por 1911.
Internacia aviada konkurso.
Dua Kongreso.
240-241
37(29)ECOO.Soci. 242-244
37(29)ECOO.L&G 244
37(29)ĜĜ.NeEajUnua Universala Kongreso de la Rasoj. (Universitato de Londono. 26-29 julio 1911).
Invito. Celo de la Kongreso.
Klariga noto. ["Diskuti, kun helpo de la modernaj scienco kaj konscienco, la ĝeneralajn rilatojn inter la Orientaj kaj Okcidentaj popoloj, en la celo faciligi, inter ili, bonan interkonsenton, amikan senton kaj koran kooperon"].
245-247
37(29)ĜĜ.Kom.Pri propagando. [L. Taverne].
[La budĝeto devus apartiĝi en du egalaj partoj: lokaj klopodoj/helpo al fremda propagando].
248
37(29)ĜĜ.Kom.Internacia Ordeno por Etiko kaj Kulturo. [D-ro Fr. Uhlmann, Svisujo].249
37(29)ĜĜ.Kom.Societo de Geoficistoj Esperantistaj. Alvoko !249-250
38(30)ĜĜ.Kom.Pri mia rilato al la firmo Hachette.251-254
38(30)LKL.LRLingvaj Respondoj de D-ro Zamenhof.
Tabelo de la Lingvaj Respondoj de D-ro Zamenhof, aperintaj en la Revuo.
254-256
38(30)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro.
[antaŭnoto de Boirac].
A. [Abako – Azilo].
256-263
38(30)LK.PreL.Gram.Korekto. [OGE n-ro 29, p. 219-220].263
38(30)LK.PreL.Gram.Kelkaj notetoj pri la uzado de prepozicioj. (Sekvo). [J. W. Eggleton].
V. Pri la prepozicio DA.
Diversaj demandoj.
Amaso, aro, centimo, duono, folio, glaso, iom, kio, kiom, kolekto, manko, multe, nombro, parto, peco, plen-a-e, procesio, provizo, serio, spaco, sumo, taĉmento, tiom, valoro, vico.
263-272
38(30)LK.OfiL.IANekrologio. [Charles Méray].273-273
38(30)LK.OfiL.IAŜanĝitaj adresoj.273
38(30)LK.OfiL.IAEksiĝo.273
38(30)LK.PreL.IACirkulero 24-a. Kandidatoj al la Lingva Komitato.273-274
38(30)LK.PreL.IAKandidatoj al la Lingva Komitato.
[Behrendt, H. Fauvart-Bastoul, F. Eggleton, J. Fridrich, R. Losche, E. Mangelsdorf, H. Tellini, A.].
274-280
38(30)KKKK.ĜOPropono de D-ro Zamenhof pri la organizo de niaj Kongresoj.281-282
38(30)KKKK.ĜOAldono al la Regularo de la Universalaj Kongresoj de Esperanto.282-283
38(30)ECOO.Soci. 284-285
38(30)ECOO.L&G 285-287
38(30)ĜĜ.Kom.Universo. [Internacia klubo de kolektantoj de poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj]. 287
38(30)ĜĜ.Kom.Internacia Ligo de Poŝtoficistoj.287
38(30)ĜĜ.Kom.Universalaj ekspozicioj en Torino kaj Romo (Aprilo-Novembro 1911).288-289
39(31)LKL.LRN-ro 46. Pri la participo-substantivo.291
39(31)LKL.LRN-ro 47. Pri la nomoj de landoj.291-293
39(31)LKL.LRN-ro 48. "Okupita" aŭ "okupata" ?293
39(31)LKL.LRN-ro 49. Pri "daŭri" kaj "ĉesi".294
39(31)LKL.LRTabelo de la Lingvaj Respondoj aperintaj en "Esperantisto" (1889-1895).294-295
39(31)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (sekvo).
B. C. [Ba ! – Cutelo].
296-300
39(31)LK.PreL.TVTabelo de novaj radikoj proponitaj de "Internacia Societo de Esperantaj Juristoj (ISEJ), kiel oficialindaj.300-302
39(31)LK.OfiL.IACirkulero 25-a. Novaj elektoj de Akademianoj. Al la membroj de la Lingva Komitato. 302-304
39(31)LK.OfiL.IANekrologio. [Paul Berthelot. Horace Huet].304-305
39(31)LK.OfiL.IANovaj adresoj.305
39(31)LK.OfiL.IAKomuniko. 305
39(31)KKKK.07.PrePri la tagordo de la Sepa Kongreso.306
39(31)KKKK.07.PreKomunikoj de la Loka Komitato. [Antverpeno].
La Kongresa urbo. Loka Komitato. Aliĝoj. Peto de la Sepo. Propagando. Eldonoj de la Sepo. D-ro Zamenhof ĉeestos. Oficialaj apogoj. Festoj kaj allogoj. Diservoj. Postkongresa vojaĝo. Literaturaj konkursoj. Kunsidoj. Plicanaro. Honora Komitato. Restado de la kongresanoj. La Sepo por la Sepa.
306-310
39(31)ECOO.CONoto-katalogo de la Ekspozicio de la lingvo Esperanto en la Internacia Muzeo de Bruxelles.311-315
39(31)ECOO.Soci. 316-319
39(31)ĜĜ.Kom.Alvoko. [Grava festo je la honoro de la fama verkisto Shakespeare].319-320
39(31)ĜĜ.Kom.Internacia Higiena Ekspozicio (Dresden, 1911).320-321
39(31)ĜĜ.Kom.Esperanto en la Internacia Ekspozicio de Norda Francujo.321
39(31)ĜĜ.Kom.Potsdama Esperanto-Centro.322
310(32)LKL.LRPri la vorto "KAJ". (Esperantisto, 1891, p.49).323-325
310(32)LKL.LRPri la internacieco de la vortaro. (Esperantisto, 1891, p.49-50).325-326
310(32)LK.OfiL.Gram.Raporto de la Prezidanto de la Akademio pri la propono de Antido :
La logika bazo de vortfarado en Esperanto.
[Principo de neceso, principo de sufiĉeco, gramatikaj karakteroj, logikaj sencoj de -o (-ul, -aĵ), -a (-ec, rilato), -i (ago, stato, -ad), -e (maniero), samaj rimarkoj pri sufiksoj k prefiksoj, ceteraj komentoj de Akademianoj].
327-333
310(32)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (sekvo).
Ĉ. D. E. [Ĉalandro – Evento].
Rimarkoj [pri A, B, C].
333-341
310(32)LK.PreL.Gram.La signifo kaj la uzo de la prepozicioj [vidu OGE, 7 (29)].
[ĈE k ĈIRKAŬ povus koni akuzativon]. [Ĉefeĉ].
341
310(32)LK.PreL.IANotoj.
[Por ke la naciaj societoj havu konstantan partoprenon en la prezento de la kandidatoj].
[Enketo inter la germanaj membroj de la LK].
341-342
310(32)KKKK.07.PrePri la elekto de delegitoj al la sepa Kongreso.343
310(32)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. 343
310(32)ECOO.COGPri la komenciĝo de la abonoj.
Pri la represo de artikoloj.
344
310(32)IAA.UEA[Kompara etato de la servoj dum 1909 kaj 1910 ; diversaj sciigoj]. 345-346
310(32)IAA.Div.Teosofia Esperantista Ligo. 346
310(32)ECOO.Soci. 347-348
310(32)ECOO.L&G[Vidu noteton en n-ro 35, p.77].348-350
310(32)ĜĜ.Kom.Reformo de l'Kalendaro.350
310(32)ĜĜ.Kom.Alvoko. Enketo. [Demandoj al la Dresdena policestraro pri la utilo de Esperanto por la polica servo].350-351
310(32)ĜĜ.Kom.Dua Kongreso Internacia de Katolikaj Esperantistoj en la Hago (s-Gravenhage) de la 14-a ĝis la 19-a Aŭgusto 1911-a.352-353
311(33)LK.PreL.Gram.Kelkaj notetoj pri la uzado de prepozicioj. (Sekvo). [J. W. Eggleton].
VI. Pri la prepozicio DE :
DE en konkuro kun aliaj prepozicioj :
DE kaj DA. DE kaj PER. DE kaj PRI. DE, PRO, kaj EL.
Aro, butiko, diveni, espero, flanko, gardi, inda, kaŝi, kolekto, komenc-i-iĝi, kontenta-malkontenta, nombro, peti, plena, post, procesio, profiti, rilate, ripozi, savi, senigi, spite, ŝteli, vidpunkto.
Finaj rimarkoj.
355-371
311(33)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (sekvo).
F. G. Ĝ. H. Ĥ. [Fajna, Ĥusoro].
371-379
311(33)LK.PreL.TVPri la sufikso "IZ". [Ch. Verax].379-381
311(33)LK.PreL.IALastaj templimoj.382
311(33)LK.OfiL.IANova adreso.382
311(33)KKKK.07.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
Novaj literaturaj Konkursoj (sekvo).
Loĝado kaj manĝoj.
382-384
311(33)ECOO.COEsperantista Bibliografio. [Anonco].384-385
311(33)ECOO.Soci. 386-388
311(33)ECOO.L&G 388
311(33)ĜĜ.Kom.Esperanto en la Internacia Ekspozicio por vojaĝo kaj turismo en Berlin.389-390
311(33)ĜĜ.Kom.Esperanto en la Unua Kongreso de Ateneoj kaj Kulturasocioj de Katalunujo.390
311(33)ĜĜ.Kom.Senpage. [La esperanto presita broŝuro pri la Internacia Higiena Ekspozicio en Dresden].390-391
311(33)ĜĜ.Kom.Kristanaj klopodistoj, Atentu ! [Kunveno de la Unuiĝinta Societo de Kristana Klopodo en Atlantic City].391
JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
41(34)LKL.LRN-ro 50. Ankoraŭ pri la senco de la participa sufikso.1
41(34)LKL.LRN-ro 51. Pri akuzativo post "ANSTATAŬ".2
41(34)LKL.LRN-ro 52. Pri la vortoj kun "ĈI".2
41(34)LK.PreL.IARaporto de S-ro Prezidanto de Lingva Komitato kaj Akademio pri la laboroj de tiuj institucioj inter la Sesa kaj Sepa Kongreso.
Komisio pri Gramatiko. Komisio pri Komuna Vortaro. Komisio pri Teknika Vortaro. Subkomitatoj por ĉiulandaj Esp. verkaro. Komisio pri internaj aferoj.
2-5
41(34)LK.OfiL.IANekrologio. [E. de Schonka ; Marcel Merkens].6
41(34)KKKK.ĜOKongresa Regularo.
Akceptita de la Tria Kongreso de Esperanto, Cambridge, 1907.
Konsisto de la Kongreso. Celo de la Kongreso. Konstanta Kongresa Komitato. Kongresa Estraro. Specialaj Sekcioj. Kongresaj Konsiliĝoj.
7-11
41(34)KKKK.ĜODeklaro de la Konstanta Komitato de la Kongresoj pri la Konstanta Regularo.11
41(34)KKKK.ĜOProvizora aldono proponita de D-ro Zamenhof al la Regularo de la Universalaj Kongresoj de Esperanto. (Vidu O.G., n-ron 30). [Sendo de Delegitoj].11-13
41(34)KKKK.07.PreGrava avizo. [Sendo de Delegitoj].13
41(34)KKKK.ĜORaporto prezentata de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
[vidu : Eraroj, en N-ro 38, p. 219-220].
Sendo de oficialaj protokoloj. Kontoj de la Kvina. Konsisto de la Komitato. Organizo de la Sepa. Sendo de Oficialaj Delegitoj al la Sepa.
Proponoj pri organizo de reprezentantaro.
Antaŭklarigo. Raporto pri la projekto de Internacia Reprezentantaro de la Esperantistaj Societoj prezentita al la Kvina.
Projekto. [Administra Komitato].
Proponoj ricevitaj de post la Kvina.
Sidejo de la proksimaj kongresoj.
14-30
41(34)KKKK.ĜOAldonoj al la Raporto.
I. Propono de S-ro Michaux.
II. Propono de S-ro von Frenckell.
30-34
41(34)KKKK.07.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
[Honora Komitato. Urbestraro. Rezervo de ĉambroj. Literaturaj konkursoj. Ekspozicio. Postkongresa vojaĝo. Nombro da jam aliĝintoj].
Vojaĝo de la kongresanoj sur la francaj fervojoj.
35-37
41(34)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. Nova adreso.37
41(34)ECOO.Slip.Bibliografio de Esperanto. [Anonco].37
41(34)ECOO.Soci. 38-39
41(34)ECOO.L&G 39-40
41(34)AldonoĜ.NeEaj[Aldona kajero :]
Internacia Muzeo.
Noto kaj resuma katalogo pri la Internacia Muzeo de lingvo Esperanto organizita de la Esperantista Centra Oficejo.
Grava avizo.
I. Raporto pri la lingvo internacia helpa Esperanto verkita de Generalo Sebert.
II. Noto-katalogo de la Ekspozicio de la lingvo Esperanto en la Internacia Muzeo de Bruxelles.
III. Statistikaj tabeloj pri la nombro de Esperantistaj Societoj gazetoj kaj libroj.
Esperantista Centra Oficejo. Katalogo de la eldonaĵoj.
Eldonoj de la Centra Oficejo de la Internaciaj Institucioj. Pri la servoj de Internacia Dokumentado.
1-28
42(35)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkukado de la voĉdonoj pri la elekto de novaj Lingvokomitatanoj.
[vidu : Eraroj, en N-ro 38, p. 220].
41-43
42(35)LK.OfiL.IANovaj adresoj.43
42(35)LK.OfiL.IAKorektoj al la listo de Lingvokomitatanoj.43
42(35)KKKL.K.07Pri la kunsidoj de la Lingva Komitato en Antverpeno.43
42(35)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (sekvo).
I. J. Ĵ. K. [Iambo-kvinkunco].
Rimarkoj.
44-52
42(35)KKKK.07.PreLia Moŝto la Reĝo de Belgujo akceptis la titolon de Alta Protektanto de la Sepa Kongreso de Esperanto.
Komuniko de la Konstanta Komitato.
53
42(35)KKKK.07.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
Novaj Literaturaj Konkursoj.
Loĝada komisio. Rabatbiletoj. Oficialaj delegitoj. Akcepto de D-ro Zamenhof. Honora komitato. Kongresa insigno. Antverpenaj policanoj. Ruĝ-krucaj manovroj. Festoj kaj akceptoj. Teatraĵoj. Diservoj. Zoologia Ĝardeno. Kongreslibro. Monŝanĝisto.
53-56
42(35)KKKK.07.PreProgramo de la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto.
Oficiala parto.
Neoficiala parto.
Klariga noto pri la manko de rabatbiletoj por la vojaĝo de la Esperantistoj sur la francaj fervojoj.
Ekskursoj organizotaj de la Scienca Asocio.
57-60
42(35)ECOO.IAKRaporto de la Ĝenerala Sekretario pri la agado de la Internacia Konsilantaro inter la Sesa kaj Sepa Kongresoj.61-63
42(35)IAA.SAKonsilaro por la farado de la Sciencaj kaj Teknikaj Vortoj.
Unua Parto.
Dua Parto. Konsisto de la Problemo. Kunigo de la elementoj de la problemo. Serĉado de la solvo per kunmetata vorto. Serĉado de la solvo per simpla vorto. Elekto de la solvo de la problemo.
64-71
42(35)ECOO.Soci. 72-73
42(35)ECOO.L&G 73-74
42(35)ĜĜ.Kom.Entomologia Laborejo de la scienca fukultato de Rennes (Francujo).74
42(35)ĜĜ.Kom.Madrid : hidrologia kaj geologia kongreso.75
42(35)ĜĜ.Kom.Bohemujo : Konferenco de aŭstriaj Esperantistoj en Praha.75
42(35)ĜĜ.Kom.Esperanta Psikistaro. 75-76
42(35)ĜĜ.Kom.Lourdes'a Internacia Ligo Esperantista (L.I.L.E.).76-77
42(35)ECOO.L&G[Eraro pri n-ro 32 p. 349].77
42(35)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (1). Antaŭklarigo.
[Mank.]
43(36)LKL.LRPri la regulo de la akcento. (La Esperantisto, Jaro II, N-ro 7, Julio 1891).
[vidu : Eraroj, en N-ro 38, p. 220].
79-84
43(36)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (sekvo).
L. M. N. O. [Labiaco-Ovri].
85-94
43(36)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkukado de la voĉdonoj pri la elekto de novaj Akademianoj.94-96
43(36)LK.OfiL.IANova adreso.96
43(36)LK.OfiL.IAEksiĝo.96
43(36)KKKK.ĜONova adreso.96
43(36)ECOO.IAKInternacia Konsilantaro. Novaj membroj.97
43(36)ECOO.Soci. 98-99
43(36)ECOO.L&G 99-100
43(36)ĜĜ.Kom.Granda Esperanta Ekspozicio, Lwów (Galicio-Aŭstrio), Oktobro 1911.100-101
43(36)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (2).
[Mank.]
44(37)KKKK.07.RapParolado de D-ro L.-L. Zamenhof ĉe la malfermo de la Sepa Kongreso Esperantista (Antverpeno, 20-27 Aŭgusto 1911).103-106
44(37)KKKL.K.07Unua Kunsido (22 Aŭgusto 1911).
Dua kunsido (23 Aŭgusto 1911).
107-111
44(37)KKKL.K.07Raporto de S-ro L. Elb pri la laboro de la subkomitato por kritika esplorado de la Komuna Vortaro.111-113
44(37)KKKL.K.07Protokolo de la kunsido de la Studkomisio por esplorado de la Komuna Vortaro.114
44(37)KKKO.IAKResuma Raporto pri la kunsidoj de la Internacia Konsilantaro.
[Akra problemo de la monaj rimedoj de LK, KKK, ECO].
115-117
44(37)KKKK.07.RapĜeneralaj Kunsidoj de la Kongreso.
Solena Malferma Kunsido (21 Aŭgusto 1911).
Unua labora kunveno (22 Aŭgusto 1911).
Dua labora kunveno (23 Aŭgusto 1911).
Tria labora kunveno (24 Aŭgusto 1911).
Kvara labora kunveno (26 Aŭgusto 1911).
118-140
44(37)KKKK.07.RapKongresa Decidaro.
I. Aldono al la regularo de la kongresoj.
II. Esperantista Centra Oficejo.
III. Komisio por ĝenerala organizaĵo.
IV. Regularo por la diskutoj de la Kongresoj.
VI. Lingva Komitato.
VII. Decidoj de la antaŭaj kongresoj.
VIII. Sidejo de la venontaj kongresoj.
IX. Konstanta Komitato de la Kongresoj.
X. Dankoj al mondonacintoj.
XI. Dankoj kaj salutoj.
141-147
44(37)KKKK.07.RapAldono.
Parolado de S-ro Urbestro de Antverpeno, ĉe la akcepto de D-ro Zamenhof, en la Urbdomo. (Traduko el flandra lingvo).
Parolado de S-ro Urbestro de Antverpeno, ĉe la Malferma Kunsido de la Kongreso. (Traduko el flandra lingvo).
148-150
44(37)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (3).
[Mank.]
45(38)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (sekvo).
P. R. [Pa !-Rutenio].
151-158
45(38)LK.PreL.KVRaporto pri la protestoj kontraŭ la Vortaro de S-ro Grosjean-Maupin. [Th. Cart]. [Vidu: Eraroj, n-ro 39, p.27].159-160
45(38)LK.OfiL.IANovaj adresoj.160
45(38)LK.PreL.IAPri la elekto de novaj membroj en la Lingva Komitato160
45(38)KKKK.07.RapProtokolo pri la kontrolado de la povoj de la Rajtigitaj Delegitoj.161-164
45(38)KKKA.Div.Kunvenoj de Specialistoj.
Framasonoj.
Instruistoj. Internacia Asocio de Instruistoj. Unua kunsido, 22 Aŭgusto 1911. 2-a kunsido, 23Aŭgusto 1911.
Juristoj. Societo de Esperantista Juristoj. Unua kunsido, 21 Aŭgusto 1911. 2-a kunsido, 25Aŭgusto 1911.
Kristanoj.
Kuracistoj. Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio. Prepara kunveno, 21 Aŭgusto 1911. 2-a kunsido, 23Aŭgusto 1911. 3-a kunsido, 25Aŭgusto 1911.
Liberpensuloj. Societo Libera Penso.
Policistoj.
Poŝtistoj. Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝtoficistoj.
Psikistoj. Unua kunsido. Dua kunsido. Tria intima kunsido.
Publikoficistoj. Tutmonda Amikaro de Publikoficistoj.
Sciencistoj. Internacia Scienca Asocio. Privataj kunsidoj de la Scienca Asocio. Publikaj kunsidoj de la Scienca Asocio.
Teozofoj. Teozofia Esperantista Ligo.
Vegetaranoj. Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Vegetaranoj. Unua kunveno. Dua kunsido.
Verkistoj. Tutmonda Unuiĝo de Esperantaj Verkistoj. [Vidu: Eraroj, n-ro 39, p.27].
164-192
45(38)KKKK.08.PreOka Kongreso.193
45(38)KKKK.ĜOKomuniko de la Komisio por Ĝenerala Organizaĵo.193-194
45(38)ECOO.CORaporto pri la financa funkciado de la Esperantista Centra Oficejo, prezentita de ĝia kondukanto, Generalo Sebert al la anoj de la Internacia Konsilantaro.
Antaŭparolo.
Raporto.
Lingva Komitato kaj Esperantista Akademio. Organiza Komitato de la Kongresoj. Dokumentaro kaj Oficiala Gazeto. Ĝenerala Propagando. Ĝenerala funkciado de la Centra Oficejo. Biblioteko kaj arkivoj. Bibliografiaj laboroj. Resuma konkludo.
Aldona Raporto pri la financa funkciado de la Centra Oficejo.
195-208
45(38)ECOO.COCirkulero pri Rajtigitaj Delegitoj.208-210
45(38)ECOO.IAKAdministra Komitato. Nekrologio. [Siegfried Lederer].211
45(38)IAA.IUEVInternacia Unuiĝo de Esperantaj Verkistoj. [Vidu: Eraroj, n-ro 39, p.27].
Unua Raporto. Regularo. Sciigoj. Demandoj.
212-214
45(38)ECOO.Soci. 215-217
45(38)ECOO.L&G 217-218
45(38)ĜĜ.Kom.Komerca Klubo en Tacoma, Usono.
Sapo "Esperanto".
Kinematografan filmon Gaumont kiu montras D-ron Zamenhof kaj la Sepan Kongreson.
Madrid : kursoj.
D-ro Stanislas Schulhof.
Partio Socialista (S.F.I.O.), franca.
218-219
45(38)ECOO.COGEraroj. [Koncernas N-rojn 34, 35, 36].219-220
45(38)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (4).
[Mank.]
46(39)LKL.LRN-ro 53. Pri la senco de "ŜATI".221
46(39)LKL.LRN-ro 54. Pri la uzado de "AMBAŬ".221
46(39)LKL.LRN-ro 55. Pri la vortoj kun pseŭdosufiksoj.222
46(39)LKL.LRN-ro 56. Pri la elparolado en teorio kaj en praktiko.222-223
46(39)LKL.LRN-ro 57. Pri la senco de "CERTA".223
46(39)LKL.LRN-ro 58. Pri plena vortarego.223-224
46(39)LK.OfiL.IAPri la prezento de la dokumentoj de la Lingva Komitato.
[Oficialaj decidoj, Preparaj dokumentoj, Privataj verkoj].
224-225
46(39)LK.OfiL.IARegularo pri verkoj rekompencotaj de la Akademio.225
46(39)LK.OfiL.KVKonsiloj pri enkonduko de novaj vortoj en la komuna lingvo. (Propono Hankel).225-226
46(39)LK.OfiL.IAReelekto de la Estraro.226-227
46(39)LK.OfiL.Gram.Komisio pri derivado.227
46(39)LK.OfiL.IAEksiĝoj.227
46(39)LK.OfiL.IANova adreso.227
46(39)LK.OfiL.Gram.Pri propono de S-ro Esselin. [Pri novaj vortoj en "Marista Terminaro", vidu: n-ro 44, p. 399]
Teksto de la propono.
Raporto pri la decido de la Akademio.
Konkludo de la raportantoj. [Malaprobas la enkondukon de "W" ; bezonas pluan studadon pri la duoblaj konsonantoj].
228-232
46(39)LK.PrivL.KVMaterialoj kaj rimarkoj por helpi al kritika esplorado de la esperanta vortaro (fino).
S. Ŝ. T. U. Ŭ. V. W. Z. [Sabelo-Zurno]. [Boirac].
232-243
46(39)KKKK.ĜONova adreso.244
46(39)ECOO.IAKAdministra Komitato. Novaj membroj kaj adresoj.244
46(39)ECOO.COTutmonda Jarlibro Esperantista.244
46(39)IAA.SAAldonoj al la protokoloj pri la kunsidoj en Antverpeno.
Raporto pri la laborado de la Scienca kaj Teknika Komisio.
245-246
46(39)IAA.SAPropono pri ordigado kaj kompletigo de la regularo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista.
Regularo de la Internacia Asocio Esperantista.
I-a Parto. Ĝenerala organizado.
II-a Parto. Sekcioj de Specialistoj.
III-a Parto. Kongresa Sekcio.
IV-a Parto. Scienca kaj Teknika Komisio de la vortaroj.
V-a Parto. Delegitoj.
246-256
46(39)IAA.SAPostkongresa vizito al la Internaciaj kaj Sciencaj Institutoj en Bruselo. (28-29 Aŭgusto 1911).
Nomaro de la partoprenintoj en la postkongresa vizito en Bruselo.
256-263
46(39)IAA.IUEVDua Raporto.
El la "Deklaracio".
La Monoa Formato.
Morala devo de la verkistoj.
Sciigoj.
Konsiloj.
Respondoj.
Resumo de la respondoj pri "Soneto".
Demandoj.
263-266
46(39)IAA.IUEVAldono al la Dua Raporto de I.U.E.V.
Pri mia premiita "Laŭfundamenta traduko". [Roksano, Vicĉefvagabondino].
266-267
46(39)ECOO.Soci. 268-269
46(39)ECOO.L&G 269-270
46(39)ECOO.COGEraroj. [Koncernas N-ron 38]. 270
46(39)AldonoA.SA[Aldono :]
Cirkulero pri fondo de nova scienca revuo.
[Mank.]
46(39)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (5).
[Mank.]
47(40)LK.OfiL.IAReelekto de la Estraro. [(Re)nova Sekcio pri Vortaro enhavos 2 komisiojn: Komisio por komuna Lingvo, Komisio por teknika Lingvo].271
47(40)LK.PreL.IACirkulero 26 al la anoj de la Lingva Komitato.
Projekto de nova Regularo por la Lingva Komitato.
Celo. Nombro de anoj. Daŭro de la ofico de ano. Elekto de la anoj. Rolo de la anoj de la Komitato. Oficiala organo. Eksigoj. Elekto de la Akademio. Estraro. Laboro de la Akademio. Naciaj subkomitatoj. Rekompenco de Libroj. Specialaj Komisioj. Decidoj de la Akademio. Ŝanĝoj en la regularo.
Notoj pri la projekto de nova regularo.
271-280
47(40)KKKK.08.PreKonsisto de la Loka Komitato. Datoj de la Kongreso. Kongresa Kotizo. Komunikoj de la Loka Komitato. Tabelo de distancoj inter Krakovo kaj kelkaj urboj.280-283
47(40)ECOO.IAKAdministra Komitato. Estraro, Interna Regularo. 284
47(40)ECOO.IAKAdministra Komitato. Nekrologio. [D-ro Robin].284
47(40)ECOO.Soci.Pri la Jarlibro.284
47(40)IAA.IUEVTria Raporto.
El la Deklaracio. Nia Ilaro. Sciigoj. Verkoj aperontaj. Respondoj. Demandoj.
Nomaro de la membroj de I.U.E.V.
285-290
47(40)ECOO.L&G[Kun detala nomaro de la E-aj gazetoj kiuj aperis dum 1911]. [Vidu: Eraroj, N-ro 41, p. 319].291-297
47(40)ĜĜ.Kom.Rekompenso de la Franca Akademio de la Sciencoj al Rektoro Boirac pro lia verko titolita : "La Psikologio nekonata, enkonduko kaj kunlivero al la eksperimenta studo de la psiĥaj sciencoj". [Franclingva].297-298
47(40)AldonoO.CO[Suplementa kajero verda 8-paĝa :]
Esperantista Centra Oficejo.
Katalogo de la eldonaĵoj. Januaro 1912.
Celo de la Centra Oficejo. Epserantista Dokumentaro. Kliŝaĵoj de lumbildoj por paroladoj pri Esperanto. Oficiala Gazeto Esperantista. Diversaj verkoj kaj propagandiloj.
1-8
47(40)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (6).
[Mank.]
48(41)LKL.LRPri la uzado de "H" anstataŭ supersigno.
[Pluraj artikoloj el "Esperantisto" : 1889, p. 15 ; 1890, p. 32 ; 1890, p. 54-55 ; 1891, p. 15 ; 1893, p. 32 ; 1889, p. 23 ; 1893, p.15].
299-301
48(41)LK.OfiL.IANovaj adresoj.301
48(41)LK.OfiL.IANekrologio.302
48(41)LK.OfiL.IAEksiĝo.302
48(41)LK.PreL.IACirkulero 27-a al la anoj de la Lingva Komitato.302-303
48(41)LK.PreL.IAKandidatoj al la Lingva Komitato (1913).
[Baruël. Geyer. Stettler. Stroele].
303-305
48(41)LK.PrivL.KVMaterialoj pri la Fundamento de Esperanto. [P. Stojan].
[Fundamentaj vortoj, troveblaj en la Fundamento, sed ekster la Universala Vortaro].
306-307
48(41)KKKK.07.Rap 307
48(41)KKKK.08.Pre 308
48(41)ECOO.IAKAprobita Interna Regularo por la funkciado de la Administra Komitato.308-309
48(41)ECOO.IAKAdministra Komitato. Ŝanĝoj. Novaj membroj.310
48(41)ECOO.IAKListo de la cirkuleroj senditaj al la konsilantoj dum la funkciado de la Internacia Konsilantaro.310-311
48(41)ECOO.IAKAdministra Komitato.
Oficiala deklaro de la Centra Oficejo. [Statuta deklaro laŭ la leĝo de 1901 pri nefinancaj asocioj].
311
48(41)ECOO.IAKInterna organizo de la Centra Oficejo.
[Ge-S-roj Sebert, Chavet, Ferter-Cense, Ivinski, Colas, Capra, kaj ĉiuj necesaj mebloj, okupas la 2-an kaj la 3-an etaĝon de la domo de la Societo Franca por Fotografio].
311
48(41)IAA.SATeknika kaj Scienca Komisio.
Nomenklaturo de la neorganika ĥemio.
312
48(41)IAA.IUEV4-a Raporto.
Vorto estas simbolo. La publiko. Sciigoj. Verkoj eldonataj. Novaj membroj. Respondoj. Demandoj.
312-315
48(41)IAA.IUEVAldono al 4-a Raporto. Letero al la Prezidantino. [Sam. Meyer].316
48(41)ECOO.L&G 317-318
48(41)ĜĜ.Kom.Krakow, urbo de Oka. [Gvidlibro].
Angers (Francujo) : subvencio de la Komerca Ĉambro al la E-a Grupo.
Charleroi (Belgujo) : subvencio de la komunuma Konsilantaro al la E-a Grupo.
Alvoko de la "Kristanaj Unuiĝoj de Junaj Viroj".
ESFIO Esperantista Societo de Francaj Socialistoj.
318-319
48(41)ECOO.COGEraroj. [Koncernas : Oficiala Protokolaro pri la Sepa (E-a Dokumentaro), kaj N-ro 40].319
48(41)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (7).
[Mank.]
49(42)LKL.LRPri la reguloj de la uzado de la interpunkcioj. (Esperantisto, 1893, p. 127).321
49(42)LKL.LRDeveno de la nomo "Esperanto". (Esperantisto, 1890, p. 60).321-322
49(42)LKL.LRUzo por la vortoj de formoj simplaj anstataŭ kunmetitaj. (Esperanto, 1891, p. 23).322
49(42)LKL.LRKonatiĝi. (Esperantisto, 1891, p. 23).322
49(42)LKL.LRNominativo post "PO". (Esperantisto, 1891, p. 7).322-323
49(42)LKL.LRPri la akuzativo. (Esperantisto, 1889, p. 15 ; januaro 1890 ; aprilo 1892).323-324
49(42)LKL.LRAdverbo kaj adjektivo. (Esperanto, 1891, p. 7).324
49(42)LKL.LRLa Artikolo. (Esperantisto, decembro 1889 ; februaro 1890).324-325
49(42)LKL.LRPri uzo de "LI" anstataŭ "ĜI". (Esperantisto, 1893, p. 15).325
49(42)LKL.LRPri uzo de "vi" kaj "Vi". (Esperantisto, 1893, p. 16).325-326
49(42)LKL.LRPri "LI", "ŜI", "ĜI". (Esperantisto, 1892, p. 79).326
49(42)LKL.LRKiu, tiu, kia, tia. (Esperantisto, 1891, p. 15).326
49(42)LKL.LRTia, tiela. (Esperantisto, 1891, p. 21).326
49(42)LKL.LRPri "multe da" kaj "multa". (Esperantisto, Junio 1893 ; Decembro 1890).326-327
49(42)LKL.LR"Krom" kaj "ekster". (Esperantisto, 1891, p. 7).327
49(42)LKL.LRPri divido de vortoj. (Esperantisto, 1893, p. 32).327
49(42)KKKK.08.PreLoka Komitato. Tria cirkulero.
Fervoja rabato. Plifaciligoj en pagado. Vegetarana restoracio. Interesa ekspozicio. Distraĵoj. Mazepa. Literatura konkurso. Fakaj kunsidoj. Suplementaj kartoj. Propraj nomoj. Tabelo de distancoj. Alvoko.
328-330
49(42)KKKK.08.PreLiteraturaj konkursoj.
I. Prozaĵo beletristika. II. Poeziaĵo. III. Scienca disertacio.
Ĝeneralaj rimarkoj.
330-332
49(42)ECOO.IAKInternacia Societo de Amikoj de Esperanto.
Regularo aprobita de la Administra Komitato de E.C.O.
333-334
49(42)ECOO.IAKRegularo aprobita de la Komitato por la elekto de Rajtigitaj Delegitoj sendotaj al la Universalaj Kongresoj de Esperanto.
Decido de la Komitato pri la fiksado de la kotizo pagota de la elektantaj anoj de ĉiu grupo aŭ societo, por elekto de la Rajtigitaj Delegitoj sendotaj al la Oka Kongreso.
Formulo por regula enskribo de la Grupoj aŭ Societoj, kiuj deziras elekti Rajtigitajn Delegitojn sendotajn al la Kongresoj.
Formulo por elekto de Rajtigitaj Delegitoj sendotaj al la Oka U.K.
335-339
49(42)ECOO.IAKTeksto de la cirkuleroj senditaj al la anoj de la Komitato. Preparaj dokumentoj.
Cirkulero unua.
Cirkulero 2.
Aldono al la cirkulero 2-a. Projekto de Regularo pri la enskribo de la Societoj, kiuj deziras elekti rajtigitajn delegitojn.
Cirkulero 3.
Cirkulero 4-a. Pri la projekto de Regularo por la elekto de Rajtigitaj Delegitoj sendotaj al la Univerlalaj Kongresoj de Esperanto.
340-346
49(42)IAA.SANomenklaturo de la neorganika ĥemio.
Nomoj de la elementoj. Nomoj de la kombinaĵoj.
347-352
49(42)IAA.IUEVKvina Raporto.
Nia literaturo. Sciigoj. Novaj membroj. Verkoj eldonotaj. Respondoj. Literaturaj verkoj atingintaj novan eldonon. Dezirpeto. Rekomendo. Danko.
352-356
49(42)IAA.IUEVAldono al Kvina Raporto. La rajtoj de aŭtoro en Aŭstrio. [Joh. Schroeder].356-358
49(42)ECOO.L&G 359-360
49(42)ĜĜ.Kom.Alvoko al dentkuracistoj.360-361
49(42)ĜĜ.Kom.Urbo akceptas Esperantan Nomon :
Montamara Marŝo kaj Montamara Festo Association, Tacoma, Wash., U.S.A.
361-362
49(42)ĜĜ.Kom.Eberfeld, Germanujo : gvidfolio.362
49(42)ĜĜ.Kom.Socialismo kaj Esperanto (ESFIO), Parizo.362
49(42)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (8).
[Mank.]
410(43)LK.PreL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro.
Angla Parto. A. B. C. Ĉ. D. E. F. G. Ĝ. H. I. J. Ĵ. K. L. [Absint', Lum'].
363-375
410(43)LK.PreL.TVLetero de S-ro Th. Cart, Ĝenerala Direktoro por la Komuna kaj Teknika Vortaro, al S-ro Verax, Direktoro de la Subkomisio por la Teknika Vortaro. 376-377
410(43)LK.PreL.TVAlvokoj al la specialistoj, teknikistoj kaj scienculoj. [Verax].377-378
410(43)LK.PreL.TVPropono pri Terminologiaj Fundamentaj Principoj por la scienca lingvo en Esperanto. 378-379
410(43)LK.PreL.TVTerminologiaj Fundamentaj Principoj por la Scienca lingvo en Esperanto.
Reguloj kaj principoj.
Pri la sendependeco de la Scienca Lingvo.
379-380
410(43)LK.PreL.TVPri sciencaj kaj teknikaj verkoj.
Konsiloj al la verkantoj.
381-382
410(43)LK.PreL.ĈVFranca Studkomisio. [M.-J. Evrot].383-384
410(43)LK.OfiL.IANova adreso.385
410(43)LK.OfiL.IAEksiĝoj. [Bein ; Moch].385
410(43)KKKK.08.PreKvara cirkulero de la Loka Komitato.
Loka publiko. Ĵurnaloj. Honora Kongreskarto. Albumo de kongresanoj. Ekspozicio. Protestanta diservo. Jubilea Festvespero. Ekspozicio de pola arto. Aliĝoj.
385-386
410(43)KKKK.08.PreAlbumo de la Kongresanoj.386-387
410(43)IAA.IUEV6-a Raporto.
Libroj aŭ gazetoj ? Propraj nomoj. Sciigoj. Verkoj eldonotaj. Donacoj. Novaj membroj. Novan eldonon atingis. Konsiloj. Respondoj. Demandoj.
388-393
410(43)IAA.IUEVAldono al 6-a Raporto.
Notoj pri la Zamenhof'a uzado de la verbo "Esti". [W.-W. Padfield].
393-394
410(43)ECOO.L&G 395
410(43)ĜĜ.Kom.Tria internacia Kongreso de la Katolikaj Esperantistoj. Budapest, 1912.396-397
410(43)ĜĜ.Kom.Reformo de la Kalendaro. [Paskofesto : 12 el la 28 projektoj ricevitaj en Berno, estis verkitaj en E-o].397
410(43)AldonoĜ.Kom.[Aldona verdpaĝa kajero :]
Esperantista Centra Librejo (Eks-Librairie de l'Esperanto) Gillet kaj K-io.
51 rue de Clichy, Paris.
Ekstrakto el la Ĝenerala Katalogo nun preparata.
1-12
410(43)AldonoĜ.Kom.[Aldono :]
Oka Kongreso. Aliĝilo.
[Mank.]
411(44)LK.OfiL.TVAprobo de la raporto pri la propono Esselin.
[Vidu: n-ro 39, p. 228 ; Malaprobo de la enkonduko de la litero "W", prefero de "V", ĉe la cititaj vortoj de la Marista Terminaro].
399
411(44)LK.OfiL.TVPri Vortaro Grosjean-Maupin. [Aprobo de la protestoj publikigitaj en OG N-ro 38].400
411(44)LK.OfiL.IAAprobo de la nova Regularo por la Lingva Komitato. [OG n-ro 40, p. 273].400
411(44)LK.OfiL.IAEksiĝo. 400
411(44)LK.OfiL.IANova adreso.400
411(44)LK.PreL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro. [fino].
M. N. O. P. R. S. T. U. V. Z. [Magazen'-Zorg'].
400-411
411(44)KKKK.08.PreKvina cirkulero de la Loka Komitato.
Filia sekretariejo en la stacidomo. Kongresa poŝtoficejo. La Ĉefpoŝtejo esperantigita. Adreso de la kongresanoj. Interkomunikiĝo de la kongresanoj. Nomaro de la kongresanoj. Fakaj kunsidoj. Oficialaj eldonaĵoj. Albumo de la kongresanoj. Rezervitaj numeroj.
411-412
411(44)ECOO.IAKOficiala enskribo de Rajtigitaj Delegitoj al la Oka Kongreso. [Listo].413
411(44)ECOO.COTutmonda Jarlibro Esperantista. [Prokrasto].414
411(44)IAA.IUEVSepa Raporto.
La 2-a de Junio 1912. Dua eldono. Kritikoj. Rekomendita de I.U.E.V. Imitindaĵo. Sciigoj. Novaj Membroj. Respondoj. Naciismoj. Demandoj.
415-419
411(44)IAA.IUEVAldono al Sepa Raporto.
La rajtoj de aŭtoroj en Britujo-Skotujo. [W.-M. Page].
419-420
411(44)ECOO.L&G 421-422
411(42)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (9).
[Mank.]
JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
51(45)KKKK.ĜOKomisio por Ĝenerala Organizaĵo.
Preparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
Antaŭklarigo prezentata de la Prezidanto de la Komisio.
1-4
51(45)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
I. Projekto de Raporto preparita de la Prezidanto de la Komisio.
Tutmonda Unuiĝo de Esperantistaj Societoj (T.U.E.S.). Projekto de Statuto.
4-15
51(45)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
II. Raporto unua de la Subkomisio.
15-16
51(45)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
III. Projekto de Internacia Organizaĵo de S-ro Rollet de l'Isle.
16-19
51(45)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
IV. Propono de S-ro Von Frenckell pri fondo de poresperanta Internacia Esperanto-Asocio.
19-21
51(45)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
V. Listo de la projektoj kaj proponoj pri la Organizaĵo kolektitaj kaj esploritaj de la Subkomisio.
22-25
51(45)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
VI. Enhavo de la lastaj numeroj de Oficiala Gazeto pri Ĝenerala Organizo.
25-28
51(45)KKKK.08.PreSesa cirkulero de la Loka Komitato.
Vojaĝo al Krakovo. Fervoja rabato. Subvencioj. Reklamoj en la kongresaj eldonaĵoj. Loĝado kaj manĝado. Provizora programo de la Kongreso.
28-30
51(45)KKKK.08.PreAntaŭkongreso en Wien.30-31
51(45)ECOO.IAKAdministra Komitato.
Komuniko de la Prezidanto.
32-33
51(45)ECOO.IAKOficiala enskribo (sekvo).34-35
51(45)IAA.IUEVOka Raporto.
Kiel eble plej perfekta. Pri novaj vortoj. Pri gazetoj. Dua konsilo (pri gazetoj). Avertoj. Ŝanĝo de adreso. Nova membro. Donaco. Libro-donacoj. Por Recenzo [Smulders: Internacia Organizo de la Esperanta Movado]. Novaj eldonaĵoj de kolegoj. Aperontaj verkoj. Respondoj : Pri "Engaĝo" ; Kiajn librojn ni bezonas ? Pri "pli aĝa". Demandoj. Peto.
36-42
51(45)IAA.IUEVAldono al Oka Raporto.
La rajtoj de aŭtoro en Italujo. [C. Bicknell].
42-43
51(45)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (10).
[Mank.]
52(46)LK.OfiL.IARaporto pri la alpreno de la nova Regularo de la Lingva Komitato.45-48
52(46)LK.OfiL.IAPri ĉeesto en la Oka Kongreso.48
52(46)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkulado de la voĉdonoj pri la elekto de novaj Lingvokomitatanoj.48-49
52(46)LK.OfiL.IARaporto de S-ro E. Boirac pri la laboroj de la Lingva Komitato kaj Akademio inter la Sepa kaj la Oka Kongresoj.
Internaj Aferoj. Sekcio pri Gramatiko. Sekcio pri Vortaro.
Raporto de S-ro Elb.
Raporto de S-ro de Saussure.
Raporto de S-ro Verax.
Komisio pri derivado.
49-58
52(46)LK.OfiL.IANomaro de la anoj, la 1-an de Julio 1912.58-64
52(46)LK.PreL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro. [Th. Cart, laŭ Elb, Christaller k Schafer].
Germana parto. [De A absces' ĝis V vizaĝ'].
64-73
52(46)KKKK.ĜONomaro de la anoj, inter la Sepa kaj la Oka Kongresoj.73-74
52(46)KKKK.08.PreProgramo de la Antaŭkongreso en Wien.74
52(46)ECOO.IAKAdministra Komitato. Nomaro de la anoj, la 1-an de Julio 1912.74-76
52(46)ECOO.IAKOficiala enskribo por sendo de Rajtigitaj Delegitoj al la Oka Kongreso. 3-a Listo.76
52(46)ECOO.L&G 77
52(46)ĜĜ.Kom.Pla del Valles, Katalunio. [Festo].
Prof. D.T. Kacarov, Sofia, intencas krei organon, revuon, unuigontan ĉiujn individuojn por kiuj jam ne ekzistas la rasaj, naciaj, k religiaj antaŭjuĝoj.
Unua Kongreso de la libera mutualeco.
Bostona Esperanta Societo. [Komerco].
78-79
52(46)ĜĜ.Kom.III-a Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj. Budapest, 1912.
II-a Cirkulero. Gvidlibro. Apostola beno. Alveno. Loĝejoj. Programo.
79-80
53(47)LK.PreL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro. [A. Grabowski k K. Bein].
Pola parto. [De A absces ĝis Z zum, plus "gargari", "sobra", "malsobra"].
81-89
53(47)KKKK.ĜORaporto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
Sendo de oficialaj publikigaĵoj. Konsisto de la Komitato. Sendo de oficialaj registaraj delegitoj. Vojaĝo al la Oka Kongreso.
Proponoj ricevitaj antaŭ la 11-a de majo. Projekto de Regularo. Proponoj ricevitaj post la 11-a de majo.
Sidejo de la venontaj kongresoj.
Tagordo de la Kongreso. Organizado de la laboroj de la Rajtigitaj Delegitoj.
90-98
53(47)ECOO.IAKOficiala enskribo por sendo de Rajtigitaj Delegitoj al la Oka Kongreso. 4-a Listo.98-99
53(47)KKKK.ĜONova avizo de la Prezidanto de la Komisio.99-100
53(47)KKKK.ĜOPreparaj dokumentoj esplorotaj de la esperantistoj antaŭ la Oka Kongreso.
VII. Letero de D-ro L. L. Zamenhof. [Pola Esperantisto, Junio 1912].
[Pri Rajtigitaj Delegitoj k pri la Centra organizo].
100-106
53(47)ECOO.IAKRaporto de la Prezidanto de la Administra Komitato de la Centra Oficejo pri la laboroj de la Komitato inter la Sepa kaj la Oka Kongresoj.
Helpo donita al diversaj Esperantistaj entreprenoj.
107-111
53(47)IAA.IUEVNaŭa Raporto.
Ĉiu scias legi. La aŭtoro kaj la kritiko. Sciigoj. Verkoj aperintaj kaj aperontaj. Novaj Membroj. Ŝanĝita adreso. Anoncoj. Respondoj.
Pri "DA" kaj "DE". Naciismoj.
112-118
53(47)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (11).
[Mank.]
54(48)KKKK.08.RapParolo de D-ro L.-L. Zamenhof ĉe la malfermo de la Oka Internacia Kongreso Esperantista.119-125
54(48)KKKL.K.08Protokolo de la kunsido de la Lingva Komitato.126-128
54(48)KKKK.08.RapProtokoloj de la ĝeneralaj kunsidoj de la Kongreso.
Solena Malferma Kunsido (11 Aŭgusto 1912).
Unua Labora Kunsido (12 Aŭgusto 1912).
Dua Labora Kunsido (14 Aŭgusto 1912).
Tria Labora Kunsido (16 Aŭgusto 1912).
Solena Ferma Kunsido (17 Aŭgusto 1912).
129-150
54(48)KKKK.08.RapKongresa Decidaro.
Saluttelegramoj. Regularo por la kunsidoj de la kongresoj. LK. KKK. AK de ECO. Komisio por ĝenerala organizaĵo. Sidejo de la venontaj Kongresoj. Diversaj proponoj. Diversaj dankoj.
151-155
54(48)KKKK.08.RapKunsidoj de la Esperantista Literatura Asocio (E.L.A.).
Unua Kunsido (14 Aŭgusto 1912).
Dua Kunsido (16 Aŭgusto 1912).
156-161
55(49)LK.PreL.IAStarigo de naciaj Subkomitatoj.163-164
55(49)LK.PreL.IAElekto de tri novaj Akademianoj. Cirkulero 29.164-166
55(49)LK.OfiL.IANovaj adresoj.166-167
55(49)LK.OfiL.IANekrologio. [Leopold Elb ; D-ro Dor].167
55(49)LK.OfiL.IAPublikigotaj dokumentoj.167
55(49)KKKA.Div.Kunvenoj de Specialistoj.
Fervojistoj. I.A.E.F.
Instruistoj. Internacia Asocio de Geinstruistoj. 1-a Kunveno, 12 Aŭgusto. 2-a kunveno, 16 Aŭgusto.
Juristoj. S.E.J. Protokolo de la Ĝenerala Kunveno. Unua, dua, tria kunsidoj.
Kuracistoj. T.E.K.A.
Liberpensuloj.
Poŝtistoj. Unua Kunsido, 12 Aŭgusto. Dua kunsido, 14 Aŭgusto.
Psikistoj. Subkongreso de Esperanta Psikistaro. Malferma kunsido, 12 Aŭgusto. Salutoj. Eksperimentoj. 2-a kunsido, 13 Aŭgusto. 3-a kunsido, 16 Aŭgusto. Tiptologia Eksperimento. Konkludoj.
Sciencistoj. I.S.A.E. Unua Kunsido, 14 Aŭgusto. Dua Kunsido.
Aldono 1-a : Raporto pri la morala kaj financa situacio de la Scienca Asocio. Raporto pri la laboro de la scienca teknika Komisio. Aldono 2-a : Raporto pri la laboro de la scienca teknika Komisio. Aldono 3-a.
Studentoj. Internacia Studenta Kongreso. Unua Kunsido. 2-a labora kunsido.
Socialistoj. Unua sekcia kunsido de verdsocialistoj. Publika kunveno de esperantaj kaj ne-esperantaj socialistoj. Dua sekcia kunsido.
Slavoj.
Teozofoj. Unua kunsido. Dua kunsido.
Tutaŭstriaj Esperantistoj.
Vegetaranoj. I.U.E.V. Vegetara Ligo Esperantista.
168-197
55(49)ECOO.IAKAdministra Komitato. Elekto de novaj anoj. 198
55(49)ECOO.Slip.Bibliografio de Esperanto.
Publikigo de unua volumo. [1887-1903].
198
55(49)ECOO.L&G 199-201
55(49)ĜĜ.Kom.Registaro de Saksujo : monata subvencio.
Internacia Ligo. [Korespondado, kolektistoj, amatoroj].
202
55(49)AldonoA.ELA.2.01Deka Raporto. [La 9 komencaj aperis enpaĝe de O.G.E.].
Nia nomo. Kiu estas verkisto ? Libroj recenzotaj. Deziro kaj peto.
La 8-a Kongreso laŭ literatura vidpunkto. 1. La ekspozicio. 2. La vendejo. 3. Disdonado de la premioj.
Respondoj. Demandoj.
Leopold Elb.
Novaj membroj. Ŝanĝita adreso.
Henry de Soto.
Monodonaco. Sciigo. Apreinta verko. Libro-donaco.
Stato de la kaso. Raporto pri la unua jaro. Peto !
1-8
55(49)AldonoO.Slip.[Aldona kajero :]
Bibliografio de Esperanto. – (12).
[Mank.]
56(50)LK.OfiL.Gram.Pri lingvaj eraroj en esperantaj verkoj.203-204
56(50)LK.PreL.IAStarigo de naciaj Subkomitatoj.204
56(50)LK.PreL.Gram.Pri proponoj de la Komisio pri Vortfarado.
I. Cirkulero al la Akademio.
II. Raporto kaj proponoj de S-ro de Saussure.
III. Aldono al la raporto de la Komisio pri vortfarado.
IV. Raporto de la Komisio pri vortfarado. [Principoj de neceso k sufiĉo].
Rimarkoj pri la voĉdonado.
204-209
56(50)LK.PreL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro. [Th. Cart].
Franca Parto. [De A abon' ĝis Z zizel']. [Vidu erarojn, N-ro 51, p. 226].
210-221
56(50)KKKK.09.PreKomunikoj de la Konstanta Komitato.222
56(50)ECOO.L&G 223-224
56(50)AldonoA.ELA.2.0211-a Raporto.
Citato el la Aldono al la Dua Libro de D-ro L.-L. Zamenhof, 1888.
Pri skribado. Pri kritiko. La Esperantista Literatura Asocio.
Libroj aperintaj. Libroj aperintaj kaj aperontaj. Libro-donacoj. Sciigo.
Pri "DE" kaj "DA". Naciismoj. Proponoj. Petoj. Nova membro.
1-6
56(50)AldonoĜ.Kom.[Aldona folio :].
Internacia Esperantista Semajno-Kongreso, Gent, Aŭgusto 1913. Aliĝilo.
1
57(51)LK.OfiL.IANova adreso.
Eksiĝo.
225
57(51)LK.OfiL.IAPri la elekto de 3 novaj Akademianoj.225-226
57(51)LK.PreL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro.
[Eraroj en Franca Parto, vidu OG n-ro 50].
Rusa Parto. [N. V. Devjatnin]. [de A abat' ĝis V viŝ'].
Necesaj klarigoj.
226-231
57(51)KKKK.08.RapProjekto de Aldono al la Raporto de la Prezidanto prezentata al la aprobo de la anoj de la Komisio por ĝenerala organizo, dum la Oka Kongreso.
Nova projekto de Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj I.U.E.S. redaktita laŭ proponoj de D-ro Arnhold kaj aliaj.
232-236
57(51)KKKK.09.PreKomunikoj de la Konstanta Komitato.236
57(51)ECOO.L&G 237
57(51)ĜĜ.Kom.III-a Tutaŭstria Esperanto-Kongreso en Graz, 1913.238-239
57(51)ĜĜ.Kom.Alvoko al Farmaciistoj ĉiulandaj.239
57(51)AldonoA.ELA.2.0312-a Raporto.
Niaj instruistoj. Gazetoj kaj demandaro. Pri "glaco". Donacoj. Verkoj aperintaj. Verkoj aperontaj. Demandoj. Danko.
Stato de la kaso, raporto pri la unua jaro.
Nomaro de la membroj de E.L.A.
1-7
58(52)LK.PreL.IACirkulero 30-a al la anoj de la Lingva Komitato. 25-an de Februaro 1913.
Kandidatoj al la Lingva Komitato (1913).
[Cossaro ; Delvaux ; Ferter ; Ferrer ; Grau Casas ; Krestanof ; Lundgren ; Pulvers ; Török].
241-248
58(52)LK.PreL.IANaciaj subkomitatoj.
Letero de S-ro Evrot al S-ro Boirac.
Respondo de S-ro Boirac.
248-250
58(52)KKKK.09.PreUnua cirkulero de la Loka Komitato.
Dua cirkulero.
251-252
58(52)ECOO.IAKAdministra Komitato.
Raporto. Apartigo de la servoj de la Centra Oficejo.
Sekcio A : Oficialaj Institucioj.
Sekcio B : Ĝenerala Propagando.
Reorganizo de la Administra Komitato. Estraro.
253-256
58(52)ECOO.IAKAdministra Komitato.
Nomaro de ĉiuj anoj la 25 februaro 1913.
256-258
58(52)AldonoA.ELA.2.0413-a Raporto.
Regularo. Novaj libroj. Kritiko. Kontraŭpruvo. Nia Ilaro. Literaturo por infanoj. Kristnaska Literaturo. Gazetoj. Respondoj. Nova peto. Sciigoj. Donacoj.
1-7
59(53)LK.OfiL.IAPri la elekto de 3 novaj Akademianoj.
Pri verkoj rekompensotaj de la Akademio.
Nova adreso.
259
59(53)KKKK.09.PreKomuniko de la Loka Komitato.260-262
59(53)AldonoA.ELA.2.0514-a Raporto.
La stilo. Ĉu… ĉu. Pri la modo uzata post "kvazaŭ". Korekteto. Grava peto. Novaj membroj. Pri "For la Armilojn". Verkoj aperintaj. Libroj bezonataj. Sperto de librovendisto. Esperantaj gazetoj. Esperantistoj ne legas. Korektaĵo.
1-8
59(53)IB.01O.COAntaŭparolo.3-4
59(53)IB.01O.Stat.Statistiko de la nombro de libroj kaj broŝuroj pri Esperanto kaj en Esperanto, ĝis la 31-a de Aŭgusto 1912.5
59(53)IB.01O.Kom.Katalogo de la diapozitivoj kolektitaj de la Esperantista Centra Oficejo.
Regularo por la prunto de la diapozitivoj de la Esperantista Centra Oficejo. Utilaj informoj.
Priskribo de la diapozitivoj. Portretoj, grupoj. 1-a, 2-a, 3-a, 4-a U.K. Epseranto en la Armeo. Tria Kongreso. Esperanto kaj Ruĝa Kruco. Sesa Kongreso. Sepa Kongreso. Oka Kongreso. [Entute 190 fotaĵoj].
6-14
59(53)IB.01OIB.DLa "10 superecoj de Ido kontraŭ Esperanto" kaj 10 respondoj al ili, de D-ro Paul Haller.
Alfabeto. Akcento. Multnombro. Adjektivo. Verbo. Deklino. Vortaro. Derivo. Evoluado. Stabileco kaj progreso.
15-22
510(54)KKKK.08.RapProtokolo pri la kontrolado de la povoj de la Rajtigitaj Delegitoj.
Listo de la reprezentitaj societoj.
263-267
510(54)KKKK.09.PreKomunikoj de la Loka Komitato.268-269
510(54)ECOO.Soci.Pri la Tutmonda Jarlibro Esperantista.270
510(54)AldonoA.ELA.2.0615-a Raporto.
Nia nova nomo. Demandoj. Senpaga laboro. Nia Organo. Objektiveco. Propraj nomoj. Pri respondoj. Pespondoj. Dua eldono. Letero al E.L.A. Pri la disigo de l'silaboj. Donacoj. Nova membro. Ŝanĝitaj adresoj. La Nova bienmastro, de maŭro Jokai.
1-8
510(54)AldonoA.ELA.2.06Aldono al 15-a Raporto.
Poemetoj en prozo : Venezia ; Aŭtuna radio, de A. Fisher.
8
510(54)IB.02O.Soci.Tutmonda Jarlibro Esperantista.2
510(54)IB.02O.L&G 2-5
510(54)IB.02OIB.BAl la Kuracistoj. (Doktoro Briquet).6-7
510(54)IB.02OIB.BAl la Fervojistoj. (E. Szymanowski).7-8
510(54)IB.02O.Kom.Tutlanda Ekspozicio de antikva religia Arto kaj ludado de misteraj (antikvaj religiaj) teatraĵoj. Hertogenbosch (Bois-le-Duc), Nederlando, Junio-Septembro 1913.9-10
510(54)IB.02O.Kom.Internacia Esperantista Semajno en Gent, Belgujo, 14-20 Aŭgusto.
3-a cirkulero. 4-a cirkulero. Regularo de la konkurso de la E.S.
10-13
510(54)IB.02O.Kom.Invito al Italujo ! 4-a Kongreso de Italaj Esperantistoj.13-14
510(54)IB.02OIB.DDefendo de Esperanto. [Diskutado pri kelkaj ŝanĝoj de Ido proponitaj].15
511(55)LK.OfiL.Gram.Pri la vortfarado.
Principo de neceso.
Principo de sufiĉo.
271-272
511(55)KKKK.09.PreKomuniko de la Konstanta Komitato pri la Tagordo.272-274
511(55)KKKK.09.PreKomuniko de la Loka Komitato.274-275
511(55)KKKK.ĜORaporto prezentota de la Prezidanto al la Naŭa Kongreso.
Aldono 1-a. Projekto de raporto pri kunordigo de la regularoj de la nun ekzistantaj Oficialaj Institucioj.
276-277
511(55)LK.OfiL.IARegularo. [Senŝanĝe represota].279
511(55)KKKK.ĜOKongresa Regularo.
Konsisto de la Kongreso. Celo de la Kongreso. Konstanta Kongresa Komitato.
Regularo de la Kongresa Kaso.
Aldono al la Regularo de la Kongresoj. Regularo por la Kongresaj Decidoj.
279-282
511(55)KKKK.ĜOAldono 2-a. Nova Projekto de Unuiĝo de Esperantistaj Societoj redaktita laŭ proponoj de D-ro Arnhold kaj aliaj.
Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj I.U.E.S.
282-285
511(55)AldonoA.ELA.2.0716-a Raporto.
Vojo irebla. Vortformado. Kutimoj en Esperantujo. Pri Vagabondo. Fanatismo. Dua Mondkongreso de la Internaciaj Asocioj (Gent-Bruselo). Oka Internacia Kongreso de Eldonistoj en Budapest., 1-5 Junio 1913. Lingvaj opinioj kaj demandoj. Interesa komunikaĵo. Novaj tradukoj. Eraroj. Privata Peto. Klarigo. Sciigo. Ŝanĝita adreso. Novaj membroj. Donacoj.
1-7
511(55)AldonoA.ELA.2.07Aldono al 16-a Raporto.
La rajtoj de aŭtoro en Germanujo (daŭrigota). [F. Ellersiek].
7-8
511(55)IB.03O.Stat.Internacia statistiko de Esperantaj libroj de 1887 ĝis 1903.
Tabeloj : Produkto de libroj per jaroj ; laŭ fakoj ; laŭ landoj.
2-5
511(55)IB.03O.L&G 6
511(55)IB.03O.Kom.Raporto pri la internacia lingvo Esperanto.
Antaŭnoto.
I [Historio].
II [Praktikeco].
III [Rilate al publikaj riprezentantoj].
IV [Konkludo].
7-18
JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
61(56)LK.PreL.KVRaporto de S-ro A. E. Wackrill pri la novaj vortoj uzitaj de la tradukintoj de la "Nova Testamento".
I. Enkonduka letero de S-ro Cart.
II. Raporto de S-ro Wackrill.
1 [vortoj jam oficialaj]. 2 [vortoj neoficialaj, tamen Z-aj]. 3 [vortoj ne-Z-aj, tamen jam troveblaj]. 4 [vortoj ne en la leksikono de Millidge]. Resumo.
1-14
61(56)ECOO.IAKDecido de la Administra Komitato pri la fiksado de la kotizo pagota de la elektantaj anoj de ĉiu grupo aŭ societo por la elekto de Rajtigitaj Delegitoj sedotaj al la Naŭa Kongreso.15
61(56)AldonoA.ELA.2.0817-a Raporto.
Pri eldonado de libroj. [Listo de rekomenditaj firmoj].
Pri kontraŭprovo. Demandoj.
Pri la tri paresprimoj : "AŬ… AŬ…", "JEN… JEN…", "ĈU… ĈU…". (K-o Fauvart-Bastoul).
Respondoj. Sciigoj. Punktoj por la tagordo. Donacoj. Ŝanĝitaj adresoj. Novaj membroj.
1-9
61(56)AldonoA.ELA.2.08Aldono al 17-a Raporto.
La aŭtorrajto en Germanujo [Sekvo, erare menciita Fino]. (F. Ellersiek).
9-10
62(57)LK.OfiL.IAPri ĉeesto en la Naŭa Kongreso.17
62(57)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkulado de la voĉdonoj pri la elekto de novaj Lingvokomitatanoj.17-18
62(57)LK.OfiL.IARaporto de S-ro Boirac al la Naŭa Kongreso pri la laboroj de la Lingva Komitato kaj Akademio inter la Oka kaj la Naŭa Kongreso.
Sekcio pri Vortaro. Sekcio pri Gramatiko. Komisiono pri verkoj rekompencotaj. Komisiono pri Vortfarado. Naciaj Subkomitatoj. Internaj Aferoj. [Statistiko pri la laboremo de la LK-anoj].
18-32
62(57)KKKK.09.PreKunveno de la Rajtigitaj Delegitoj. [Alvoko].33
62(57)KKKK.09.PreLasta cirkulero de la Loka Komitato.
Pri la vendejo kaj ekspozicio. Pri la aliĝoj al la kongreso. Pri la balo en naciaj vestoj. Pri la fak-kunsidoj. Konkurso. Flagoj. Kongreslibro. Kongresmarkoj. Korespondado.
33-35
62(57)ECOO.IAKReorganizo de la Administra Komitato. Elekto de francaj anoj.36
62(57)AldonoA.ELA.2.0918-a Raporto.
Rozo sen ordo. Papera afero. Koresponda Oficejo. Pri la Subkomitato. Proponoj, konsiloj, opinioj. Respondoj. Demandoj. Libroj aperintaj kaj aperontaj. Novaj verkoj. Novaj membroj.
1-7
62(57)AldonoA.ELA.2.09Aldono al 18-a Raporto.
La aŭtorrajto en Germanujo (Fino). (F. Ellersiek).
7-8
62(57)IB.04O.Stat.Du Esperantaj bibliotekoj. [G. Davidov en Saratov, kaj E.C.O.].2-5 + fold-folio
62(57)IB.04O.Slip.Novaj libroj. [Slipoj].6-16
62(57)IB.04OIB.EKongresa Revuo.
[Ekspliko: Revuo de ĉiuj kongresoj, kiuj uzas E-on].
Raporto pri la Sesa Brita Esperanto-Kongreso. Eastbourne, 10-13-an de Majo 1913.
Tria Tutaŭstria Esperanto-Kongreso. Graz, 10-13 Majo 1913.
Raporto pri la 10-a Virina Kongreso.
17-25
62(57)IB.04OIB.EKongresa Revuo. Esperantistaj kunvenoj kaj ekskursoj.
Esperantista Semajno en Gent (14-20 Aŭgusto 1913).
8-a Germana Kongreso en Stuttgart (19-21 Aŭgusto 1913).
Naŭa Universala Kongreso de Esperanto en Bern (24-31 Aŭgusto 1913).
Postkongresaj ekskursoj en Svisujo.
Kvara Kongreso de Italaj Esperantistoj en Milano (31 Aŭg.-2 Sept. 1913).
Katolika Pilgrimo en Romo kaj kvara Internacia Kongreso de katolikaj Esperantistoj (4-10 Septembro 1913).
25-27
63(58)LK.OfiL.IANekrologioj.
R. de Ladevèze.
Carlo Bourlet.
Abato Richardson.
37-39
63(58)KKKK.09.PreRaporto prezentata de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
Sendo de oficialaj publikigaĵoj. Sidejo de la Naŭa Kongreso. Konsisto de la Komitato. Sendo de oficialaj delegitoj.Organizo de la laboro de la Rajtigitaj Delegitoj. Tagordo de la Kongreso.
40-46
63(58)KKKK.09.PreKomuniko de la Loka Komitato.
Loĝado. Teatro. Ekspozicio-vendejo. Kongresa Libro. Gvidlibro tra Bern. Balo. Flagoj. Ekskursoj. Aliĝoj. Poŝtkartoj. Postkongresaj vojaĝoj. Kongresanoj. Mendoj kaj korespondado.
46-49
63(58)ECOO.IAKRaporto de la Prezidanto de la Administra Komitato de la E.C.O. pri la laboroj de la Komitato kaj de la Oficejo inter la Oka kaj Naŭa Kongresoj.
Unua Parto. Reorganizo de la Administra Komitato.
Apartigo de la servoj de la Centra Oficejo. Sekcio A [LK k KKK]. Sekcio B [Jarlibro, Statistiko, Bibliografio, Informa Bulteno].
50-58
63(58)ECOO.IAKNova ano de la Administra Komitato.58
63(58)IB.05O.Kom.Deklaro pri Mondamikiĝo verkita, kaj al la tutmonda Esperantistaro prezentata, de plej honorinda sir Vezey Strong, Lord-Mayor de Londono, 1911, kaj Prezidanto de la Societo por Mondamikiĝo.
Tri cent kaj sesdek milionoj da funtoj sterlingaj ! [po unu jaro en Eŭropo, por armeoj k militŝiparoj].
2-7
63(58)IB.05OIB.ELa Dua Monda Kongreso de la Internaciaj Asocioj.
[Batalo kontraŭ Ido, k kontraŭ la uzo de nur 3 ĉefaj lingvoj franca-angla-germana].
8-13
63(58)IB.05OIB.EXI Internacia Kongreso de Farmacio. 13-14
64(59)KKKL.K.09Kunsido de la Lingva Komitato. [26-an de Aŭgusto 1913].59-63
64(59)KKKK.09.RapĜeneralaj Kunsidoj de la Kongreso.
Solena Malferma Kunsido. Delegitoj de Regnoj, Publikaj Administracioj, kaj Internaciaj Asocioj. Naciaj Delegitoj.
Unua labora Kunsido (26 Aŭgusto 1913).
Dua labora Kunsido (27 Aŭgusto 1913).
Tria labora Kunsido (30 Aŭgusto 1913).
Solena ferma Kunsido (31 Aŭgusto 1913).
64-85
64(59)KKKK.09.RapKongresa Decidaro.
Lingva Komitato. Konstanta Komitato de la Kongresoj. Administra Komitato. Rajtigitaj Delegitoj. Komisiono por ĝenerala organizaĵo. Sidejo de la Postaj Kongresoj. La Ponto. Uzo de Esperanto en la telegrafaj komunikoj. Dankoj. Kondolenco.
86-88
64(59)KKKK.09.RapAldono al la Decidaro. Regularo de la Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. I.U.E.S.89-91
64(59)KKKK.09.RapAldonoj al al Protokolaro.
I. Parolado de Sinjoro Kolonelo Emil Frey.
II. Parolado de Sinjoro Kistler.
III. Malferma Parolado de P-ro R. de Saussure.
92-100
64(59)AldonoA.ELA.2.10Dua Jara Raporto.
Protokoloj pri la dumkongresaj kunsidoj. Tagordo. II-a Kunsido, 29-an de Aŭgusto 1913.
1-5
64(59)AldonoA.ELA.2.1019-a Raporto.
Carlo Bourlet. D-ro H.-J. Garrigues.
Bona sukceso. Pri respondeco. Kontroli, aprobi, rekomendi. Kolektoj kaj Bibliotekoj. Pri propraj nomoj. Biblioteko de E.L.A. Demandoj.
Konsiloj. "JE" kaj "UM". Respondoj. Pri "plaŭdi". Odekolono, Odekolonjo. "ĈE" kun akuzativo ?
Novaj membroj. Peto je pago ! Stato de la kaso, raporto pri la dua jaro.
6-16
64(59)IB.06O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].2-12
64(59)IB.06OIB.BCirkulero de la Internacia Scienca Asocio Esperantista.
Ekstraktoj el la Regularo.
13-16
65(60)LK.OfiL.IAEksiĝoj.
Nekrologio.
Korekto de adresoj.
Diversaj korektoj.
101-102
65(60)KKKA.Div.Kunvenoj de Specialistoj.
Abstinentoj. Tutmonda Esperantista Abstinenta Ligo. T.E.A.L.
Arkitektoj kaj Inĝenieroj.
Bontemplanoj.
Feministoj.
Fervojistoj. Internacia Asocio de Esperantistaj Fervojistoj. Unua Kunsido. Dua kunsido.
Framasonoj.
Juristoj. Internacia Societo de Esperantistaj Juristoj.
Kuracistoj. VI-a Kongreso de T.E.K.A. Unua Kunsido. II Kunsido. III Kunsido (scienca). IV Kunsido (scienca).
Internacia Ordeno por Etiko kaj Kulturo.
Publikoficistoj.
Liberpensuloj. Libera Penso.
Poŝtistoj. Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝtoficistoj. I.L.E.P.O.
Ruĝuloj.
Sciencistoj. Internacia Scianca Asocio Esperantista. Unua kunsido. Dua kunsido. Publika ĝenerala kunsido. Raporto pri la morala kaj financa situacio de la I.S.A.E.
Socialistoj.
Studentoj kaj Junuloj. Unua Kunveno. Dua Kunveno.
Teozofoj. Unua Kunveno. Dua Kunveno.
Vegetaranoj. Vegetara Ligo Esperantista. Unua k dua kunsidoj.
Verkistoj. Esperantista Literatura Asocio.
103-132
65(60)KKKK.10.PreDecidoj de la KKK. Pri la Preparo de la Deka Kongreso. Cirkulero 2-a de la L.K. 132-134
65(60)KKKK.11.PreDecidoj de la KKK. [Skota Federacio Esperantista, Edinburgo].135
65(60)ECOO.IAKAdministra Komitato. Nova Adreso.136
65(60)ECOO.IUESInternacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj.
Aliĝoj.
136
65(60)AldonoA.ELA.3.02[Rimarko: Ne estas kajero de E.L.A. "3-a jaro, nro 1", ĉi-tiu estas "3-a jaro, dua"].
20-a Raporto.
Lingva instinkto. La Konkordanco de Ekzercaro.
Rajtoj kaj Devoj de la Verkistoj en Esperantujo. [El Das Esperanto ein Kulturfaktor, de Prof. Paul Christaller]. La devoj de nia verkistaro. La rajtoj de la verkistoj.
Nova propono. Respondoj. Demandoj. Memorigo.
17-23
65(60)AldonoA.ELA.3.02Aldono al 20-a Raporto.
La malvarma koro. (Laŭ buŝa tradicio esperantigis F. Pillath).
23-24
64(60)IB.07O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].2-7
65(60)IB.07OIB.DLa Ĉevalo kaj la Kamelo. [El La Suno Hispana]. [Pri plibonismo].8
65(60)IB.07OIB.EDua Hungarlanda Esperantista Kongreso (Arad, 19-21 Aŭg. 1913).
Esperanto kaj Ruĝa Kruco, London, 28-30 Julio 1913.
II-a Internacia kongreso pri Tuja Helpado kaj Antaŭgardo de Akcidentoj, Wien, Septembro 1913.85-a kunveno de la Germanaj Naturesploristoj kaj kuracistoj, Wien, Septembro 1913.
Internacia Vegetarista Kongreso, Hago, 27-30 Aŭgusto 1913.
Unua Kunveno de la "États Généraux du Tourisme", Paris, 15-18 Oktobro 1913.
VIII-a Internacia Kongreso de la Eldonistoj, Budapest, Junio 1913.
7-a Teozofia Mondkongreso, Stockholm, Junio 1913.
Dua Tutruslanda Kongreso Esperantista, Kievo, 4-6 Aŭgusto 1913.
5-a Brazila Kongreso de Esperanto.
9-15
66(61)LK.OfiL.IANova adreso.
Eksiĝo.
137
66(61)LK.PreL.KVListo de internaciaj vortoj, kiuj laŭ paragrafo 15 de la Fundamento estas Esperantaj.
[de A absolutism-o, ĝis V vokativ-o].
137-143
66(61)LK.PrivL.KVPri la deveno de la vorto "EDZO". [El la germana "kronprinzessin"]. (E. Boirac).143-144
66(61)KKKK.07.RapKontoj de la Sepa Kongreso.144-146
66(61)KKKK.10.PreCirkulero 3-a de la Loka Komitato.146-147
66(61)KKKK.11.PrePri la kongresoj en 1915. [La U.K. en Edinburgo, kaj alia kongreso okaze de la Ekspozicio en San Francisko].147-148
66(61)AldonoA.ELA.3.0321-a Raporto.
Nia asocia jaro. Universaleco. Ĝentileco. Peto. Biblioteko de E.L.A.
Respondoj. Demandoj. Novaj tradukoj. Gazetartikoloj, k.t.p.
Novaj membroj. Multajn bondezirojn por Kristnasko kaj Novjaro ! Enigmo.
25-32
66(61)AldonoA.ELA.3.03Aldono al 21-a Raporto.
El Pensoj en soleco, de Droogendijk. Laboro.
32
66(61)IB.08O.Slip.Bibliografio de ricevitaj libroj. [Slipoj].78-81
66(61)IB.08OIB.BPaco per Esperanto. Societo Esperantista por la Paco.
Provizora Regularo. Celo, rimedoj por agado, kaj sidejo. Societanoj. Kotizoj. Centra Komitato. Ĝeneralaj Kunvenoj. Lokaj Grupoj. Ŝanĝoj en la Regularo. Finiĝo de la Societo.
82-86
66(61)IB.08OIB.DDefendo de Esperanto.
Protesto de anoj de la Delegacio por la alpreno de helpa lingvo internacia.
Antaŭklarigo. (Traduko). [Listo de la subskribintoj].
Aldonoj.
Listo de la Societoj, kiuj oficiale konigis sian eksiĝon el la Delegacio.
Eksiĝaj leteroj. Diversaj Dokumentoj. [H. Sebert, C.-A. Laisant, Akademio de Dijon, Franca Societo por Fiziko, Franca Turing Klubo, Internacia Societo de Elektristoj, Franca Societo de Fotografarto, Ĝeneva Societo por Fiziko, Komerca Ĉambro en Keighley, Prof. Wilhelm Fœrster].
87-102
67(62)LK.OfiL.IARaporto pri noto aldonota al la Regularo pri verkoj rekompencotaj de la Akademio.149-150
67(62)LK.PreL.KVListo de komune uzataj vortoj.
[de A abiturient-o, ĝis T turism-o].
150-154
67(62)LK.PrivL.Gram.Pri "ANTAŬ OL". (E. Boirac).154-156
67(62)LK.PrivL.Gram.Pri la modo uzinda por verboj montrantaj eblon, deviĝon, taŭgon, neceson, k.s. (Fernand Duviard).156-158
67(62)ECOO.IUESInternacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. Aliĝoj.159
67(62)AldonoA.ELA.3.0422-a Raporto.
D-ro Esperanto. [Verkaro de D-ro Esperanto]. Instrua fako. Literatura fako.
Respondo. Danko. Memorigo.
Nomaro.
33-40
67(62)IB.09O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].104-108
67(62)IB.09O.Kom.Diversaĵoj. [Poŝtkartoj, markoj, fotaĵoj].
Bruxelles : informoficejo.
Britujo : Eklezia Esperanto-Ligo.
Saint-Louis (Usono) : Pastro Mojado, E-o kurso en Christian Brother College.
108-109
67(62)IB.09OIB.BKial la poŝtistoj devas lerni Esperanton. [Traduko de la broŝuro de G. Chavet].
Kio estas Esperanto ? Esperanto kaj la Poŝta kaj Telegrafa Unioj. Esperanto en la diversaj internaciaj servoj. Utileco de Esperanto por la Oficistoj kaj por la publiko. Kion faris kaj faros la Esperantistaj poŝtistoj.
110-129
68(63)LK.PreL.IACirkulero 31 al la anoj de la Lingva Komitato.
Kandidatoj al la Lingva Komitato (1914).
[Blumenthal ; Busuttil ; Cart ; Cejka ; Cordoniu Y Stàrico ; Costa E Almeida ; Dombrowski ; Duviard ; Fiŝer ; Fruictier ; Garrigues ; Geoghegan ; Ghez ; Junck ; Kühnl ; Lengyel ; Matton ; Mazzolini ; Meyer ; Menu de Menil ; Millidge ; Morin ; Mucnik ; Mudie ; Mybs ; Ostrovski ; Pollen ; Renard ; Runeberg ; Sabadell ; Ŝefer ; Schröder ; Sebert ; Sepulveda Cuadra ; Simon ; Stojan ; Sussmuth ; Thorsteinsson ; Uitterdyk ; Vargas ; Villanueva ; Villarèal ; Taübmann].
161-190
68(63)LK.OfiL.IANova adreso.
Eksiĝoj.
Pri la voĉdonoj de la Lingvokomitatanoj.
191
68(63)KKKK.10.PreFakaj kongresoj. Afiŝo, poŝtkarto, marko. Ekspozicio kaj Vendejo. Vojaĝoj sur la francaj fervojoj. Nombro de la Kongresanoj. Postkongresaj ekskursoj. 191-195
68(63)KKKK.11.PreEsperanto kaj Edukado. Grava enketo. Demandaro. (W.-M. Page).195-197
68(63)AldonoA.ELA.3.0523-a Raporto.
Tiel staras nun la demando. Propono.
Respondoj. [Miri ; Us k U ; kontraŭ ; krom ; po ; iĝi ; subaŭskulti ; radikoj].
Demandoj. Dankoj. Gazetartikoloj k.t.p. Sciigo kaj peto ! Alia Peto. Memorigo.
41-48
68(63)AldonoA.ELA.3.05Aldono al 23-a Raporto.
Rusa aŭtora rajto. (S. Obruĉev).
48-49
68(63)IB.10O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].132-133
68(63)IB.10O.L&GEsperantaj gazetoj ricevitaj. Dankesprimon.134
68(63)IB.10OIB.BAlvoko de la Internacia Esperantista Policasocio.135
68(63)IB.10O.Kom.Por fondo de "Latina peresperanto Federacio".
Por fondo de interhebrea Esperanto Unuiĝo.
Ŝumen, Bulgarlando : hotelo de S-ro Kanĉev.
Blindaj Esperantistoj.
Piedvojaĝo ĉirkaŭ la tuta Mondo. S-ro J.-B. Daly, Sudafrikano.
136-137
68(63)IB.10OIB.CKroniko.
Argentina Respubliko : Centro Esperantista de Buenos-Aires.
Brazilio : ŝtato Rio, ŝtato Sergipe, Madureira.
Meksiklando.
Aŭstrio : Katolika Ligo E-a, kursoj.
Hungarlando : E-a Laborista Societo, deputatoj kontraŭ policestro : "Esperanto estas lingvo de ŝtelistoj", Nagykörös.
Franclando : Komerca Ĉambro de Saint-Dizier, Unuiĝo de Franca Esperantista Laboristaro.
Germanlando : kursoj, raporto pri la movado, Altfranka Esperanta Ligo, Mogilno i. Posen.
Hispanlando : festo de Espero Kataluna, festo de la grupo Fajro.
Itallando : La opinio de Roberto Ardigo pri Esperanto.
Ruslando : pri la movado, 2-a Kongreso, novaj Societoj, kursoj, ekspozicioj, subvencio en Peterburgo, memoraĵoj de S-ro Kogan.
Finnlando : progresoj de la movado.
137-142
69(64)LK.OfiL.KVRaporto pri dubaj tradukoj en Universala Vortaro.
Angla parto. Germana parto. Franca parto.
199-202
69(64)LK.PreL.Gram.Pri la sufikso "ISM".202
69(64)LK.PreL.IAKandidatoj al la Lingva Komitato (1914).
[Morin ; Vargas].
203-204
69(64)LK.PreL.KVPri la novaj vortoj uzataj de D-ro Zamenhof. (E. Boirac).204
69(64)LK.PreL.KVKomuniko de la Direktoro pri la Komuna Vortaro. (Th. Cart).205
69(64)LK.PreL.ĈVAlvoko al ĉiuj spertuloj pri Esperanto, precipe al la Lingvo-Komitatanoj. (P. Christaller). [Tradukoj el la Germana].205-206
69(64)LK.PreL.TVPri teksa teknika vortaro. (J.-J. Süssmuth).206
69(64)LK.PrivL.Gram.Pri nobelo, nobelulo, najbaro, najbarulo, k.t.p. (E. Boirac).206-209
69(64)KKKK.10.PreVojaĝo sur la francaj fervojoj. Oratora konkurso. Hoteloj. Blinduloj. Teatro.209-210
69(64)ECOO.IUESInternacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. Novaj aliĝoj.210
69(64)AldonoA.ELA.3.0624-a Raporto.
Nia budĝeto. Verkoj rekompencotaj. "Bonodoro kaj nacilingva floro". "Estingi lumojn ! Reĝo jam iris ripozi".
Respondoj. [Idiotismo ; Returne, + vidu Raporton 27-an, p. 80 ; Teruri ; Povebla ; Pala ; Inda kaj digna ; Ĉu… ĉu… ; Kajo, trotuaro, perono ; Ŝoseo].
Demandoj. Libroj aperintaj. Libroj aperontaj. Eraroj. Malgranda sciigo. Konsilo. Gazetartikoloj, k.t.p. Nova membro. Donacoj.
Ankoraŭ du interesaj respondoj. Memorigo.
51-58
69(64)IB.11O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].144-150
69(64)IB.11O.L&GEsperantaj gazetoj ricevitaj. Novaj gazetoj esperantaj. Dankesprimon.150-151
69(64)IB.11O.Kom.Concordia kaj Esperanto. Concordia, Internacia Societo por studo, interŝanĝo kaj korespondo.152
69(64)IB.11OIB.CKroniko.
Afriko : Egipto.
Buenos Aires.
Usono : kursoj, grupoj.
Ĥinujo : S-ano Ko Ĉiu Ŝan de la Ĥina Respublika Esperanto Asocio ricevis kaj sendis tiom da korespondaĵoj : 3192 en 1912, 6113 en 1913 ; tuj kiam la junaj lernantoj konas iom E-on, ili tuj eklernas fremdan lingvon.
Hindujo : S-ro Unwalla de Central Indu College, en Benares.
Japanujo : kursoj, Orienta Stelo, Hiroŝima: S-ro Takahaŝi, paroladoj: D-ro Kroita, D-ro Nakamura, Formosa Esperanto Asocio.
Persujo : Abdul Beha, kursoj.
Aŭstrio : kursoj en kazernoj, Bohema Turing Klubo.
Finlando : la Turista Societo sendos S-ron Vilho Setäl por paroladi eksterlanden.
Franclando : novaj grupoj en Cosne, Beaujeu, Poitiers, Rouen, kursoj, Rodana departementa Komitato: atesto pri komercaj oficoj, subvencioj.
Germanujo : turisma broŝuro en Bamberg, Laborista movado: Antaŭen, Eilenburg, Helmstedt, Posen.
Granda Britujo : Doncaster, Dunstable, Blackpool, Spen Valley, Kimrujo.
Italujo : raporto de S-ro Fascetti antaŭ la Parlamento.
Svedujo : Boras, Göteborg, Norrköping.
Svisujo : Basel, Zürich.
152-156
69(64)IB.11OIB.DKlarigaj vortoj. [Prof. Richet ricevis la premion Nobel por la Scienco].
Pacifismo kaj Lingvo Internacia. La Estonto de Esperanto. (Charles Richet, el La Paix par le Droit).
Parolado farita ĉe la Sorbonne en Paris 23-a de No. 1913 dum la disdono de premioj al la Esp. Lernantoj.
157-163
69(64)IB.11OIB.EKongresoj.
Dentkuracistoj en Londono ; I.K.U.E. en Lourdes ; Skoltoj en Angers ; Federacio de Provenco en Cannes ; Germana E-o Kongreso en Leipzig ; V-a Brazila K. de E-o en Rio de Janeiro, kun Ministroj, pluraj nomoj cititaj ; Finnaj E-oj en Tampere ; Hungarlando : Szeged.
164-165
610(65)LK.OfiL.IANovaj adresoj.
Memorigo.
Pri la elektoj en la Lingva Komitato. Nekrologio.
211
610(65)LK.PrivL.Gram.Pri "ĉiuj la" kaj "ĉiuj tiuj". (E. Boirac).211-213
610(65)KKKK.10.PreTagordo de la Kongreso.
Informoj de la Loka Komitato. Postkongresaj ekskursoj. Hoteloj.
213-214
610(65)ECOO.IUESInternacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. Nova aliĝo.214
610(65)AldonoA.ELA.3.0725-a Raporto.
Pri novaj vortoj. Nia internacia devo.
"ĈE" kun akuzativo.
Respondoj. [Noktmezo ; Per aŭ ĉe ; Novaj vortoj ; Brava/kuraĝa ; Daktilo ; Po ; Dislaĉi, disbutoni, disdoni ; Fari rimarkon].
Deziro. Demandoj. Kongreseto. Ŝanĝitaj adresoj. Memorigo.
59-66
610(65)AldonoA.ELA.3.07Aldono al 25-a Raporto.
El Pensoj en soleco, de Droogendijk. Amo.
66
610(65)IB.12O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].168-171
610(65)IB.12O.L&GEsperantaj gazetoj ricevitaj. Nova gazeto esperanta. Dankesprimon.171-172
610(65)IB.12OIB.BPaco per Esperanto. Societo Esperantista por la Paco.
Aliĝoj ricevitaj ĝis la 1 Aprilo 1914.
173-174
610(65)IB.12OIB.BAl la Pedagogoj. Ekspozicio de la pedagogia gazetaro en Leipzig. (Max Döring).174-175
610(65)IB.12OIB.CKroniko.
Afriko : Sidi Abdalach.
Usono : Studenta Esperanta Ligo, Cincinnati, Hood River.
Brazilio : Sao Paulo, kursoj en gazetoj.
Aŭstralio : Port Melbourne, Mont Albert, Lilydale.
Aŭstrio : Almütz, Bozen-Gries, Korneuburg, Wien ; Kap. Malina k Aeronaŭtiko.
Bohemlando : ĉiusemajnaj artikoloj en la gazetaro.
Britujo : Birkenhead, Colne, Accrington, Eklezia Esperantista Ligo.
Bulgarujo : reviviĝo post la milito, S-ro Malĉev, Haskovo, Viddin, S-ro Krestanof.
Finnlando : ekspozicio en Helsingfors.
Franclando : 13 kursoj en Grenoble, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Parizo, Instituto por francaj studoj de Touraine utiligas E-on por propagandi la francan.
Germanlando : novaj kursoj en 22 urboj, policaj lernejoj, Apolda, Köln, Mogilno, Braunschweig, Bavara Esperanto-Instituto, G.Laborista E.A.
Hispanlando : Ventalló, Barcelono: ekspozicio de la grupo Paco kaj Amo, Sevilla.
Hungarlando : 9 grupoj, kursoj: Arad, Petrozsény, Papa, 385 lernantoj en Budapest.
Italujo : novaj grupoj: Como, Venezia, Milano, gazeto Piccolo Corriere.
Nederlando : Socialdemokrata Esperantista Societo, policanoj en Utreĥt.
Norveglando : eklezia movado, Trondhjem, Bergen, Kristiana, Behkelaget.
Ruslando : Tutruslanda Esperantista Kuracista Societo, Rondeto de E-istaj Studentinoj, Petrburgo, Zaporoĵje-Kamenskoe, Kiev, Harkov, Kovno, Tomsk, Baku.
Skotlando : policanoj en Edinburgo.
Svislando : Thun, Lausanne.
176-181
610(65)IB.12O.Kom.Ĝeneralaj informoj.
Broŝuroj ricevitaj : Tiĥomirov : Nova Rusa alfabeto, Al kvesto pri Evoluado de Esperanto, kiel lingvo vivanta. Basso : Vocabulario Internationale.
Poŝtkartoj : La Espero, S-roj Demarcy k Jodard en Beauvais.
Programo de la fondokunveno de Dorpata Esperantista Societo.
Propagandaj sigelmarkoj de la VI-a Belga Kongreso, Mechelen.
Kalkula papereto (?).
S-ro Oskar Ziegler : ekspozicio de poŝtkartoj.
181-182
610(65)IB.12OIB.EInternaciaj kongresoj dum la Deka : Franca Laborista E-ista Unuiĝo, Protekta Komitato de Esperantistaj Blinduloj, stenografiistoj.
Naciaj kongresoj : IV-a Tutaŭstria, VII-a Brita, VI-a Belga, V-a Itala, III-a Tutruslanda.
Regionaj kongresoj : IV-a Bavara, VII-a de Bourgogne, Bourg, VII-a Normanda.
183-184
611(66)LK.OfiL.KV 215
611(66)LK.OfiL.IAMemorigo.215
611(66)KKKK.09.RapSendo de la Oficiala Protokolaro.216
611(66)KKKK.10.PreKomunikoj de la Loka Komitato. El la "Gazeto de la Deka Kongreso".
Provizora programo de la Kongreso.
216-217
611(66)KKKK.11.PreDatoj de la Kongreso.217
611(66)ECOO.IAKDecido de la Administra Komitato pri la fikso de la kotizo pagota de la elektantaj anoj de ĉiu grupo aŭ societo por la elekto de Rajtigitaj Delegitoj sendotaj al la Deka Kongreso.217
611(66)ECOO.IAKAldono al la Raporto (dua parto) pri la laboroj de la Administra Komitato kaj de la E.C.O. inter la Oka kaj la Naŭa Kongresoj.
Antaŭklarigo. Statistiko de la Korespondado de la C.O. [ĉ. 3000 leteroj ricevitaj + 3000 senditaj, je ĉiuj lastaj jaroj]. Kontoj de la Oficiala Kaso. Pri Kongresa Kaso.
218-223
611(66)ECOO.IUESInternacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. Nova aliĝo.224
611(66)AldonoA.ELA.3.0826-a Raporto.
Grava letero. [Nur aprobitaj vortoj en la OG].
Kongreseto de E.L.A.
Novaj vortoj en O.G.E. (Roksano).
Respondoj. [Sino, Tomo, Konkiri, konkeri, konkesti, konkvesti, Tenera ; Multa vino ; Mi opinias lin saĝa homo ; Preĝi pri iu ; Danki por ; Spite, malgraŭ ; KS/X].
Aperanta verko. Libroj aperontaj. Memorigo.
67-74
611(66)IB.13O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].186-187
611(66)IB.13O.L&GEsperantaj gazetoj ricevitaj. Dankesprimon.187-188
611(66)IB.13OIB.BEsperanto kaj virino. (El parolado de inĝeniero Striĵev en Tomska Sto E-ista).189-190
611(66)IB.13OIB.BAlvoko al la Farmaciistoj.
Al la Geologoj, Mineralogoj kaj Paleontologoj.
190-191
611(66)IB.13OIB.CKroniko.
Brazillando : novaj kursoj en Pernambuco, Rio de Janeiro, Campos, kurso sur krozŝipo Bahia, futbala klubo Esperanto en S. Salvador de Bahia.
Montevideo : 70 lernantoj.
Usono : 7-a Kongreso de E.A.N.A. en Chicago, Bontemplanoj en Worcester, raporto de Prof. Christen.
Aŭstrio : Stiria E-ista Societo, paroladoj, ekspozicioj, gvidlibro tra Graz, pluraj novaj grupoj k kursoj.
Belgujo : novaj grupoj en  Kortrijk, Ledeberg, St Denijs, novaj kursoj.
Britujo : novaj grupoj en Richmond on Thames, Earl's Court London, Streatham, kurso sur batalŝipo Vernon, kunveno de la Instituto de Inĝenieroj Elektrikistoj.
Franclando : kuracistoj, poŝtistoj, Toulouse, Auxerre, Angers.
Germanlando : rapida multiĝo de laboristaj grupoj, en tiu de Leipzig estas 234 gelernantoj, Internacia Laborista Esperantista Asocio, novaj kursoj en 21 urboj, Werdaŭer Tageblatt.
Hispanlando : sukceso de Kataluna traduko de Kaatje el E-o, Barcelona, Tarragono, Skoltoj en Madrid, k kurso, laborista societo Libera Homaro, Valencia.
Hungarlando : multaj kursoj, Universitato, Komerca lernejo, artikoloj, libroj.
Itallando : novaj kursoj, la komitato de la Internacia Ekspozicio pri Maraferoj kaj higieno ricevis ĉirkaŭ dumil leterojn k kartojn en E-o el ĉiuj partoj de la mondo.
Nederlando : Bontemplanoj.
Ruslando : Kiev, Tomsk, detaloj pri ekspozicio Laboro k Ripozo de infanoj.
Svislando : laboristaj grupoj en Bernk Zürich.
192-198
611(66)IB.13OIB.EKongresoj.
[Brazilo, Belgujo, Italujo, Ruslando, Svedio, Saksa Turinga E-o Ligo, 21-a Internacia Kongreso pri Paco en Wien].
199
JaroJara N-ro(N°)SekcioSubsekcioTitoloj de la artikolojPaĝoj  
71(67)LK.PreL.KVListo de novaj Zamenhofaj Vortoj. (Isak Muĉnik).
[De Abundo ĝis Vokto].
1-3
71(67)KKKK.08.RapRaporto de S-ro Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
Oka Kongreso.
4
71(67)KKKK.09.RapRaporto de S-ro Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
Naŭa Kongreso.
4
71(67)KKKK.10.PreLoka Organizo. Tagordo de la laboraj ĝeneralaj kunsidoj. Kunvenoj de la Rajtigitaj Delegitoj. Projekto de programo por la kunsidoj de Rajtigitaj Delegitoj. Ĝeneralaj demandoj.4-6
71(67)KKKK.11.Pre[Edinburgo].6-7
71(67)KKKK.12.PreKongresoj en 1916.
[Invitoj de Kopenhago, Bukuresti, Berlin, Franzenbad, Alger, Cannes, Marseille].
7
71(67)KKKK.ĜOPri Kongresa Kaso.
Aldono al la Regularo.
7-10
71(67)KKKK.10.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
Por helpi la "Dekan".
10-11
71(67)AldonoA.ELA.3.09[Notu: ĉi-tiu Bulteno estis erare numerigita "8" anstataŭ "9"].
27-a Raporto.
Nova devo. Tre gravaj sciigoj. "Kritiko" kaj "recenzo". Plendo. Pri angla lingvo kaj akordiĝo de adjektivoj. Pri "krampo" kaj "parentezeo". Pri "iri returnen". Novaj vortoj en O.G.E. (daŭrigo).
Respondoj. [Fabrik- ; viva/vivanta ; GE ; UJ ; lia estro kaj lia estrino/liaj estro kaj estrino ; aldono al respondo de la 24-a Raporto].
Noto pri "prosperi". Listo de verkoj aperintaj en la lastaj du jaroj. Listo de verkoj de Doktorino Mears. Novaj membroj. Donaco. Memorigo.
75-82
71(67)AldonoA.ELA.3.09Aldono al 27-a Raporto.
El Pensoj en soleco, de Droogendijk. Feliĉo.
82
71(67)IB.14O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].2-8
71(67)IB.14O.L&GEsperantaj gazetoj ricevitaj. Nova gazeto esperanta.8-9
71(67)IB.14OIB.BEsperanto en la telegrafaj servoj. [En Brazilio].
Kuracistoj. [Peterburgo].
Al hebreaj Samideanoj.
Por la artistoj. Esperanta prezentado en Varietea Teatro en Hamburg.
Internacia Ligo de Kristanoj. Unuiĝoj de Junaj Viroj (K.U.J.V.).
10-12
71(67)IB.14OIB.CKroniko.
Afriko : Durban.
Usono : kursoj de H.-W. Fisher.
Ĥinujo : historio de la ĥina movado, rondoj, kursoj, gazetoj, Ĥina Socialisto, La Voĉo de Popolo.
Palestino : Jerusalem.
Aŭstralio : disvastiĝo de E-o inter la infanoj de la tuta mondo.
Aŭstrio : Strasshof, Nowy-Sacz, Pozega, Beroun, Pilsen, Wien, Schönlinde, Kladno, Wien, Pilsen.
Britujo : Hyde Park, 6 novaj societoj en Londono, k Bristol, Liverpool, Richmond-on-Thames, Wimbledon, Skolta Societo en Sutton.
Bulgarlando : letero de D-ro B. Tzonev.
Danlando : bulteno Esperanto-Raporto.
Finnlando : Helsingfors, Kotka, Lahti.
Franclando : Aumale, Aramon, Parizo, La Roche-sur-Yon, Joinville-Champigny, Bordeaux, Levallois-Perret, Grenoble.
Germanlando : Homburg v. d., Höhe-Kirdorf, Köln, Tailfingen, Wilhelmshaven-Rüstringen, Horneburg, Celle, Dessau, Kattowitz, Dresdena komerca lernejo, Bontemplanoj, laboristoj, Hamburg-Altona kaj Blankenese: detaloj pri la festo.
Hungarlando : Arad, Budapeŝt, poŝtkartoj, Esperantaj alumetoj, fabriko de kalkanumoj kaŭĉukaj, Petrozsény, Temesvár, Eperjes, Széchenyi, Rákospalota, Ungvár, Ujvidék, Rákosszentmihály: Hungarlanda Esperantista Atletika Klubo.
Itallando : 4000 familioj posedas E-an libron en Genova, Verona.
Portugallando : Lisbono, Porto.
Ruslando : Astraĥan, Asĥabad, Tomsk.
13-20
71(67)IB.14Ĝ.Kom.Oficiala Subteno de Esperanto en Anglujo. [Tiom, ke nun necesas varbi la lernontojn !].
Piedire laŭ la Mondo. [Malsaniĝo de J.-B. Daly ; biciklisto H.-E. Coulson].
Poŝtkartoj Esperantaj. [Hamburg, Budapest, Ems, Ruĝa Kruco].
20-21
71(67)IB.14OIB.DDek malpermesoj al Esperantistoj, de P. Christaller.22-25
71(67)IB.14OIB.EKongresoj.
Laborista Esperantista Internacia Kongreso.
Naciaj Kongresoj. [IX-a Skota en Kilmarnock, 6-a Dana en Horsens, detaloj pri 4-a Finna en Tampere, 5-a de Nederlanda Katoliko en Breda, detaloj pri la 3-a Hungara en Szeged, Marosvasarhely].
Regionaj Kongresoj. [Bremen, Francujo: Burgonja, Rodana, Normanda, Provenca, Norda federacioj, 7-a de Orientbohemaj en Prelouĉ].
26-28
72(68)LK.OfiL.IARaporto de S-ro Boirac, Prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio, al la Deka Kongreso.
Naciaj Subkomitatoj. Komisiono pri Vortformado. El la nomaro de la anoj de la Lingva Komitato. Pri la regularo de la Lingva Komitato.
13-28
72(68)LK.OfiL.IAAldono al la Raporto de S-ro Prezidanto de la Lingva Komitato.
Rekompencitaj Verkoj. Raporto de P-ro Th. Cart.
28-29
72(68)LK.OfiL.IAAldono al la Raporto de S-ro Prezidanto de la Lingva Komitato.
Raporto de la Sekcio pri Komuna Vortaro. Verkita de Prof. Th. Cart.
Pri la internaciaj vortoj.
Definitiva listo de internaciaj vortoj, kiuj laŭ paragrafo 15 de l'Fundamento estas Esperantaj. [de Agit-i ĝis vokativ-o].
Pri la komune uzataj (ne internaciaj) vortoj.
Pri la enkonduko de la sufikso "ISM".
Pri la naciaj tradukoj en U.V.
Personaj rimarkoj.
30-39
72(68)LK.OfiL.IAAldono al la Raporto de S-ro Prezidanto de la Lingva Komitato.
Raporto de la Direktoro de la Subsekcio por la Scienca kaj Teknika Vortaro. Ch. Verax.
Scienca kaj Teknika Komisiono. Medicina Terminaro. Filatelio. Teksarto. Arkitekturo. Iloj kaj organoj de maŝinoj. Geologio.
40-43
72(68)ECOO.IUESInternacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj.
Raporto al la Deka Kongreso.
Aliĝoj. Ĝenerala programo. Organizo. Klopodoj apud la Registaroj.
44-49
72(68)AldonoA.ELA.3.10Tria Jara Raporto.83-85
72(68)IB.15O.Slip.Bibliografio de la ricevitaj libroj. [Slipoj].30-38
72(68)IB.15O.L&GEsperantaj gazetoj ricevitaj. Dankesprimon.38-39
72(68)IB.15O.COAntaŭparolo.
Raporto de la Centra Oficejo Esperantista.
Esperanto kaj la Internaciaj Kongresoj.
Esperanto kaj la Ekspozicioj.
Esperanto kaj Instruado.
Esperanto kaj Komerco.
Esperanto kaj Turismo.
Esperanto kaj la scienculoj.
Esperanto kaj la Urbaj Konsilantaroj.
Esperanto kaj la registaraj sferoj.
Esperanto en la idea kaj profesia movado.
Esperanto en la Saksa Registaro. (D-ro Paul Haller). [Multaj detaloj].
40-52
73-4(69-70)KKKK.10.RapI. Oficiala Protokolaro.
Antaŭnoto. Sabaton 1-an de Aŭgusto 1914. Dimanĉon 2-an de Aŭgusto.
51-56
73-4(69-70)KKKK.10.RapII. Aldonoj al la Protokolaro.
Projektita salutparolado de reprezentanto de la franca parlamento. Franca teksto. Esperanta traduko.
Projektita akcepto de Delegitaro de la Deka Kongreso farota de la Urba Konsilantaro de Parizo. Franca teksto. Esperanta traduko.
57-66
73-4(69-70)KKKK.10.RapIII. Raporto pri la agado de la Loka Organiza Komitato.
[1 fotaĵo : la Kongresejo, el ekstere ; 1 mapo : aranĝoj interne de Gaumont-Palace].
1. Organiza Komitato. Konsisto. Funkciado.
2. Financoj. Budĝeto. Kontregistro. Librotenado. Mondeponoj. Mendfolioj. Slipoj.
3. Kongresejoj.
4. Komisionoj. Ekspozicio Vendejo. Loĝado. Kongresa Gazeto. Gazetaro. Propagando kaj Reklamo. Teatraj Prezentadoj. Ekskurso al Versailles. Kongresa Libro. Promenadoj kaj vizitoj. Festoj. Komisiistoj-Interpretistoj. Stacidomoj.
5. Kongreso de Universala Esperanto Asocio.
6. Fakaj kongresoj.
7. Tempokupado. [De Dimanĉo 2-a de Aŭgusto, 10h. ĝis Sabato 8-a].
8. Diversaĵoj.
66-83
73-4(69-70)KKKK.10.RapIV. Teatra Komisiono. (F. de Ménil).
Programo de la Teatra Komisiono.
83-86
75-6(71-72)KKKK.11.PreAntaŭnoto. [San Francisco].
I. Preparaj Dokumentoj.
Dokumentoj pri la forlaso de Edinburgo kaj la elekto de San Francisco kiel sidejo de la Dek-unua kongreso. El la protokolo de kunveno de la Loka Organiza Komitato de la Dek-unua Kongreso, la 2-an de Februaro 1915. El respondo de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj al S-ro Warden. Al la anoj de Konstanta Komitato de la Kongresoj. El letero de la Tutpacifika Esperanta Kongreso. Letero de Panama-Pacific International Exposition 1915.
87-92
75-6(71-72)KKKK.11.PreII. El la cirkuleroj de la Loka Organiza Komitato.
Unua cirkulero, Marto 1915. Dua cirkulero. Tria cirkulero. Literatura Konkurso (kvara cirkulero). Kvina kaj lasta cirkulero (pri Ekspozicio de Esperantaĵoj). Programo de la Kongreso.
92-98
75-6(71-72)KKKK.11.PreIII. Raporto de S-ro Boirac, Prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio.99
75-6(71-72)KKKK.11.PreIV. Raporto de S-ro Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.99-102
75-6(71-72)KKKK.11.RapV. Protokoloj de la Ĝeneralaj Kunsidoj.
Solena Malferma Kunsido. [23-an de Aŭgusto 1915].
Unua Labora Kunsido. [26-an de Aŭgusto 1915].
Dua Labora Kunsido. [27-an de Aŭgusto 1915].
Solena ferma kunsido. [28-an de Aŭgusto 1915].
102-111
75-6(71-72)KKKK.11.RapVI. Aldono al la Protokolaro.
Festoj kaj ekskursoj.
Letero al Generalo Sebert.
La Ekspozicia Fakt-Libro. Antaŭparolo. La Invito.
La Tut-Pacifika Esperanta Kongreso. Pri kunvenoj en San Francisco en 1915. La Fakt-Libreto.
112-117
75-6(71-72)KKKK.11.RapVII. Aldonoj pri la projektita Edinburga Kongreso.
Esperanto kaj edukado. El letero de Edinburg Esperanto Society. Grava Enketo. Demandaro.
117-121
75-6(71-72)KKKK.11.RapVIII. Avizo de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. (Dec. 1916). [Baldaŭa organizo de la E-a Movado, ECO k UEA].121-122
77-8(73-74)ĜĜ.Kom.[Ĉi-tiu numero de OGE estis presita sur tre bona papero, malmulte flaviĝinta post jarcento, la titolaro de la kovro-paĝo estas ĉirkaŭigita de nigra kadro].
La morto de D-ro Zamenhof.
La lastaj vivmomentoj de nia Majstro.
La funebra procesio.
Kunveno en la Centra Oficejo.
123-132
77-8(73-74)LK.OfiL.IANekrologiaj notoj.
S-ro Émile Boirac.
Aliaj membroj de la Lingva Komitato.
F. Blangarin.
C. Colas.
H. F. Höveler (E. Ĉefeĉ).
H. B. Mudie.
S-ro Kontreras.
132-136
77-8(73-74)KKKK.ĜORaporto de la Prezidanto pri la nuna situacio de la Esperantista Movado. (1-a de Decembro 1918).136-138
79(75)ECOO.COEsperantista Konferenco. Paris, 21-25 Septembro 1919. Oficiala Raporto.
I. Kunvokado.
II. Raporto pri la nuna stato de la Oficialaj Institucioj.
Lingva Komitato. Konstanta KOmitato de la Kongresoj. Esperantista Centra Oficejo. Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj.
III. Kunsidoj de la Konferenco.
IV. Tekstoj voĉdonitaj de la Esperantista Konferenco.
Memoro al D-ro Zamenhof kaj al mortintaj Esperantistoj.Reorganizo de nia movado. Esperantista Lingva Komitato. Konstanta Komitato de la Kongresoj. Rajtigitaj Delegitoj. Estontaj Kongresoj. Esperantista Centra Oficejo. Oficiala Gazeto Esperantista. Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. Ĝenerala propagando. Rilatoj inter la Oficialaj Institucioj kaj la ceteraj organizaĵoj. Salutoj kaj dankoj.
V. Nomaro de la Rajtigitaj Partoprenintoj.
VI. Nomaro de la kunvokitaj personoj, kiuj sendis senkulpigajn leterojn.
139-150
710(76)ĜĜ.Kom.Esperantista Centra Librejo.
Anonima kooperativa societo kun varieblaj kapitalo kaj oficistaro.
Statuto.
Parto I-a. Titolo. Celo. Daŭro. Sidejo.
Parto II-a. Societa kapitalo. Akcioj.
Parto III-a. Akceptoj. Eksiĝoj. Eksigoj.
Parto IV-a. Administro de la Societo.
Parto V-a. Komisaroj.
Parto VI-a. Ĝeneralaj Kunvenoj.
Parto VII-a. Duonjaraj Etatoj. Inventaroj. Profitoj.
Parto VIII-a. Dissolvo. Likvido.
Parto IX-a. Malkonsentoj.
Parto X-a. Starigo de la Societo. [vidu korekton: N-ro 77, p. 189].
[kovro-paĝoj] I-VI
710(76)LK.OfiL.IANomaro de la anoj de la Esperantista Lingva Komitato, la 1-an de Januaro 1920. [vidu korektojn: N-ro 77, p. 171].151-156
710(76)LK.OfiL.IAPlilongigo de la povoj de la anoj de la Lingva Komitato kaj Akademio.156
710(76)LK.OfiL.KVDua oficiala aldono al la Universala Vortaro.156
710(76)LK.PreL.IACirkulero al la Akademianoj pri plilongigo de povoj de la anoj de Lingva Komitato ka Akademio kaj novaj elektoj en la Akademio.
Pri la nuna stato de la Lingvokomitatanoj.
157-161
710(76)KKKK.ĜONuna konsisto de la Komitato.161-162
710(76)KKKK.12.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
Unua komuniko.
Dua komuniko. Kongressemajno. Kongresejo. Honora Komitato. Financoj.
162-165
711(77)ECOO.COGAl niaj legantoj. [Estonteco de la Gazeto].167-168
711(77)LK.OfiL.IAProtokolo de la kalkulado de voĉdonoj pri elekto de novaj Akademianoj.
Konsisto de la Akademio.
Teknika Vortaro.
Nekrologio. S-ro G. Ledger. S-ro Hector Hodler.
Eksiĝo.
Korektoj. [N-ro 76].
168-171
711(77)KKKK.12.PreKomunikoj de la Loka Komitato.
Tria komuniko.
Honora Komitato. Garantia Fundo. Donacoj. Provizoraj prezoj. Kotizoj.
Kvara komuniko.
Honora Komitato. Loka Kongreskomitato. Komisionoj. Donacoj. Provizora festprogramo. Aliĝoj [listo].
Kvina komuniko.
Honora Komitato. Protestanta Diservo. Donacoj. Garantia Fundo. Kongres-eldonoj. Pasportoj. Internacia Balo. Festvespero. Aliĝoj. Korespondado.
Sesa komuniko.
Kotizoj. Premio. Garantia fundo. Donacoj. Valuta problemo. Aliĝoj [sekvo de la listo].
Sepa kaj lasta komuniko.
Garantia fundo. Donacoj. Kongres-eldonoj. Aliĝiloj. Definitiva festprogramo. Aliĝoj [sekvo de la listo]. Lasta vorto.
171-181
711(77)ECOO.IAKSocieto de Amikoj de Esperanto.
Cirkulero.
Statuto.
Unua Parto. Celo kaj konsisto.
Dua Parto. Administro kaj funkciado.
Parto Tria. Ĝenerala Kunveno.
Kvara Parto. Ŝanĝo en la Statuto. Disigo.
182-188
711(77)ECOO.IAKAdministra Komitato. Anaro.188-189
711(77)ĜĜ.Kom.Eraroj. [Pri la Statuto de la Esperantista Centra Librejo en N-ro 76].189
711(77)AldonoĜ.Kom.[Aldonaj folioj] :
Adresaro de personoj, kiuj eble bonvolus fariĝi Akciuloj de la Esperantista Centra Librejo. [Alvoka, malplena].
Formulo por mendo de Akcioj. Bulletin de Souscription.
[Alvoka letero, subskribita de Generalo Sebert k Ernest Archdeacon].
[3 folioj]
81-2(78-79)LK.OfiL.IAEksigo de S-ro de Saussure.
Elekto de la Prezidanto, Vic-prezidantoj kaj Sekciaj Direktoroj.
1
81-2(78-79)LK.OfiL.IADu konsiloj al la Esperantistoj. [Uzi nur la radikojn de U.V. kaj ĝiaj Oficialaj aldonoj ; landnomoj per -UJO].1-2
81-2(78-79)LK.OfiL.IADeklaracio de la Akademio.
Enkonduka Letero de la Prezidanto de la Lingva Komitato. (Th. Cart). [Ne kuŝas nia esenca forto en pli malpli granda perfekteco de la lingvo mem, sed en tio, ke ni ĉiuj uzas saman lingvon komunan].
Deklaracio.
Difinoj kaj devoj de la Esperantistaro.
Difino kaj devoj de la Lingvaj Institucioj.
2-6
81-2(78-79)LK.OfiL.KVUnua Cirkulero. 7-8
81-2(78-79)LK.OfiL.TVUnua Cirkulero.9-10
81-2(78-79)KKKK.ĜOKonsisto de la Komitato inter la 12-a kaj 13-a Kongresoj.10-11
81-2(78-79)KKKK.12.PreRaporto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj.
Deka kaj dekunua Kongresoj. Oficiala Gazeto. Esperantista Konferenco. Organizo kaj tagordo de la Dekdua Kongreso. Esperantista Centra Oficejo kaj Societo de Amikoj de Esperanto. Kontoj de la Deka Kongreso.
11-19
81-2(78-79)KKKK.12.RapAldono al la Raporto de la Prezidanto de la K.K.K.
Teksto de la proponoj ricevitaj.
I. Propono de la Nederlanda Esperantista Federacio "La Estonto estas Nia". Klarigo.
II. Propono de Komandanto Alessio pri propagando ĉe la Registaroj.
III. Propono de la Pola Esperantista Societo. Al la Ligo de Nacioj.
IV. Propono de S-roj Applebaum kaj Mahn pri libertempejoj por junaj Esperantistoj.
V. Propono de D-ro Leono Zamenhof pri "Esperantista Hejmo".
19-30
81-2(78-79)KKKK.12.RapOficiala Protokolaro.
Malferma Solena Kunsido.
Unua labora kunsido (9-an de Aŭgusto 1920).
Dua labora kunsido (12-an de Aŭgusto 1920).
Tria Laborkunsido kaj Ferma kunsido (14-an de Aŭgusto 1920).
30-56
81-2(78-79)KKKK.12.RapAldonoj al la Oficiala Protokolaro.
I. Malferma Parolado de S-ro Prezidanto de la Kongreso.
II. Resumo de la parolado de Lia Moŝto Urbestro de Hago.
III. Salutoj ricevitaj. [Interalie el militkaptitoj].
IV. Kongresa Decidaro.
Lingva Komitato. Ĝenerala organizaĵo. Diversaj proponoj. Estontaj Kongresoj. Salutoj kaj Dankoj.
56-69
81-2(78-79)KKKK.13.PreKomunikoj de la loka Komitato.
Unua Komuniko. 2-a Komuniko. 3-a Komuniko.
70-72
83(80)LK.OfiL.IAReorganizo de la Lingvaj Institucioj.73
83(80)LK.OfiL.KVKonsiloj por unuformigo de la metodo sekvota en la enkonduko de novaj vortoj. (E. Grosjean-Maupin).73-
83(80)ĜĜ.Kom.Alvoko al Naciaj Esperanto-Asocioj.
Alvoko. (Gustav Ziegler). [Proponas ke ĉiuj naciaj asocioj preparu liston de sia valora literaturo, kaj traduku mem].
74-75
83(80)ĜĜ.Kom.Sciencistoj en la 13-a Kongreso. [Alvoko].76
83(80)KKKK.10.RapKontoj de la Deka Kongreso.76-78
83(80)KKKL.K.12Kunveno de la Lingva Komitato. (11-an de Aŭgusto 1920).79-82
83(80)KKKA.Div.Kunvenoj de Specialistoj.
Fervojistoj.
Framasonoj.
Katolikoj. Unua kunsido. Dua kunsido.Tria kunsido.
Kristanoj.
Pacifistoj.
Policanoj.
Vegetaranoj.
82-90
83(80)KKKK.12.RapFestoj kaj Ekskursoj. (E. F. Cense).90-95
83(80)KKKK.13.Pre4-a Komuniko. Komitato. Fakaj kunvenoj. Mono. Aliĝoj [listo].
5-a Komuniko. Teatro. Faka kunveno. Kotizaĵo. Aliĝoj [listo].
6-a Komuniko. Fakaj kunvenoj. Donacoj. Kongresa kaso. Aliĝoj [listo].
7-a Komuniko. Kotizoj. Aliĝoj [listo]. Hotelĉambroj. Manĝaĵoj.
8-a Komuniko. Fakaj kunvenoj. Kotizo. Aliĝoj [listo]. Mono. Fervojlinioj. Pasportoj.
95-104
84(81)LK.OfiL.IARaporto al la Dektria Kongreso de la Prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio.105-110
84(81)KKKK.13.PreRaporto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj al la Dektria Kongreso de Esperanto. [Komenco].
Deka Kongreso.
Dekdua Kongreso. Preparo de la Dektria Kongreso.
110-112
84(81)KKKK.13.PreRaporto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj al la Dektria Kongreso de Esperanto. [Sekvo].
Komisiono por Ĝenerala Organizaĵo.
Diversaj proponoj ricevitaj.
Projekto de S-ro Applebaum (Liverpool).
Propono de la Pola Esperantista Societo.
Propono de S-ro Ziegler.
Propono de la Prepara blindulkongresa Komitato.
Propono de S-ro O. Rieck, poŝtdirektoro.
113-115
84(81)KKKK.13.PreRaporto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj al la Dektria Kongreso de Esperanto. [Sekvo].
Pri estontaj Kongresoj de Esperanto.
Reorganizo de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. [Morala testamento].
115-117
84(81)KKKK.13.PreRaporto de la Prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj al la Dektria Kongreso de Esperanto. [Fino].
Aldonoj.
I. Tutmonda monkolekto por monumento al D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof.
La projektita plano. Monkolekto per sistemo de Kupon-Kartoj. (J. D. Applebaum).
II. Alvoko de Pola Esperantista Societo al la Esperantistaro.
Propono. [Por enkonduki E-on en la lernejojn].
III. Propono pri fondo de eldona akcia societo. (Gustav Ziegler).
IV. Raporto pri internacia organizo de Esperantistoj. (W. M. Page).
Lingva Komitato kaj Akademio. Konstanta Komitato de la Kongresoj. Esperantista Centra Oficejo. Societo de Amikoj de Esperanto. Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Societoj. Kongresoj. Universala Esperanto-Asocio U.E.A. Aliaj internaciaj societoj. Noto de la Prezidanto. [Legenda raporto : historio de ECO, agado de UEA, baladaŭa kreo de Universala Ligo Esperantista].
117-137
85-6(82-83)KKKL.K.13Kunsidoj de la Lingva Komitato dum la XIII-a Kongreso.
Unua Kunsido (31 julio 1921).
Dua Kunsido (2 aŭgusto).
139-141
85-6(82-83)LK.OfiL.TVDua Cirkulero de la Direktoro por la Scienca kaj Teknika Vortaro. (Aldono al la Raporto de la Prezidanto). (D-ro Pierre Corret).
Laŭfaka divido de la Kunlaborantoj.
Adresaro de la Fakanoj.
141-149
85-6(82-83)LK.OfiL.KVRaporto de la Direktoro por la Komuna Vortaro. (Prof. E. Grosjean-Maupin).149-153
85-6(82-83)LK.OfiL.KVTria Oficiala Aldono al Universala Vortaro.
Angla-Franca-Germana-Hispana-Portugala-Itala-Pola.
1a Parto : radikoj propre Esperantlingvaj aŭ propriĝintaj.
[De Abdik' ĝis Vari'].
2a Parto : internacia radikoj uzeblaj laŭ la regulo 15.
[De Administraci' ĝis Viktim'].
Noto.
153-164
85-6(82-83)KKKK.13.RapOficiala Protokolaro.
Malferma Kunsido la 31an de Julio 1921.
Unua Laborkunsido. Lundon 2an de Aŭgusto.
Pri la Internacia Organizo. Monumento al D-ro Zamenhof. Enkonduko de Esperanto en la Lernejojn.
Dua Laborkunsido. Merkredon, 3an de Aŭgusto.
Pri la Internacia Organizo.
Tria Laborkunsido. Vendredo, la 5an de Aŭgusto.
Porblindula Fondaĵo. Propono de S-ro Ziegler. Propono de Finnlanda Asocio pri unuigo de la Gazetoj.
Ferma kunsido. Sabaton, 6an de aŭgusto.
Pri la estontaj Kongresoj.
165-188
85-6(82-83)KKKK.14.RapUnuaj decidoj.
Unua Komuniko de la Loka Komitato. L.K.K. Adreso. Aliĝo. Kotizo. Helpkongresanoj. Garantia Kapitalo. Donacoj. Depono de mono. Fakaj kunsidoj. Ekspozicio. Propagando. Sciigoj. Esperanta Finnlando.
188-191
85-6(82-83)KKKK.ĜOKonsisto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj inter la Dektria kaj la Dekkvara Kongresoj.191-192

 


Reiri al O.G.E.-paĝo

arkivo.esperanto-france.org