Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

al la prezenta paĝo pri "Du Mirindaĵoj"


al la antaŭa paĝo


Kovropaĝo de "Du Mirindaĵoj" Reklamaj paĝoj de
"Du Mirindaĵoj"
dulingva turisma gvidlibro de 1907 pri Monto Sankta-Mikaelo

[ 1-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
1-a reklama paĝo

ESPERO KATOLIKA
REVUO MONATA EN ESPERANTO
RELIGIO — FILOZOFIO — HISTORIO — SOCIOLOGIO
LITERATURO — ARTO
REVUO DE REVUOJ — BIBLIOGRAFIO — ŜAKOJ
Redakcio kaj Administracio
Ĉe la Direktoro : Po- Em. PELTIER
Sainte-Radegonde, TOURS (Indre-et-Loire) France
Jara abono 4 fr.

-------------------------------------------------

ESPERO PACIFISTA
Monata organo de la Societo por la paco jara abono 5 fr. (Kun aliĝo al la Societo)
So Gaston MOCH
26, Rue de Chartres, NEUILLY-sur-SEINE — France

-------------------------------------------------

TOURING-CLUB DE FRANCE
FONDITA EN 1890
65, Avenue de la Grande-Armée, PARIS
Nombro da Anoj la Ian de Januaro 1907 : — 104642
CELO : DISVASTIGI EN FRANCUJO LA TURISMON, KONSIDERATAN EN ĈIUJ ĜIAJ FORMOJ
Utiloj precipaj : protekti ĉiujn turistojn, uzante sian influon por liverigi specialajn tarifojn en la hoteloj, limimpostejoj, sendante senpage al la societanoj sian Revuon ĉiumonatan.
Prezo de la jara kortizaĵo : 5 fr.


[ 2-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
2-a reklama paĝo

LINGVO INTERNACIA
Centra organo de la Esperantistoj
eliranta la 15an de ĉiu monato
La plej malnova el ĉiuj Esperantistaj Gazetoj
FONDITA EN 1895
––––•––––
ADMINISTRACIO
PRESA ESPERANTISTA SOCIETO, 33, rue Lacepede, PARIS
JARA ABONO
Sen literatura aldono 5 fr. — Kun aldono 7 fr. 50
Specimena numero estas senpage ricevebla

===============================

LA REVUO
Internacia monata literatura gazeto en lingvo Espenanto
~~~~~~~~~~~~~
redaktata kun la konstanta kunlaborado de
Dro L.-L. ZAMENHOF
Kaj de eminentaj Esperantistoj de ĉiuj landoj
48 paĝoj da teksto in-8 ĉiumonate
~~~~~~~
JARA ABONO
Francujo : 6 fr. - Ceteraj landoj 7 fr,
aĉetebla ĉe ĉiuj stacidomoj
LIBREJO HACHETTE, boulevard Saint-Germain, PARIS.


[ 3-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
3-a reklama paĝo

VIGNOBLES ET VINS MOUSSEUX
de l’Abbaye de Saint-Maur-sur-Loire
~~~~~~~~~
“ ROYAL SAINT-MAUR ”
——————
M. DU BEAUFRET & P. ROBERT
SAINT-MAUR, par GENNES (Maine-et-Loire)

----------------------------------------------------

Viskio Esperanto
LA INTERNACIA TRINKAĴO !
Registered trade mark n° 270.042 – Registered label 272.434
Bonvolu observi la verdan stelon kaj la nomon ESPERANTO sur la Afiŝeto,
kiu estas desegnita kiel propagandilo
BUCHANAN, SCOTT AND Co
Garthland street
GLASGOW (Skotlando) —o— Telegrafa adreso : Esperanto-Glasgow

=============================

CIGAREDO ESPERANTO
UNUKLASA TABAKO DE VIRGINIO
SPECIALE ELEKTITA
TABAKA SINDIKATO ESPERANTISTA
Glasgow       Scotland


[ 4-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
4-a reklama paĝo

L’ESPERANTISTE
Organe propagateur et conservateur de la langue internationale esperanto
Paraissant à la fin de chaque mois
Revue officielle de la Société française pour la propagation de l’Esperanto
et des groupes esperantistes français affiliés
RÉDACTION ET ADMINISTRATION : LOUVIERS (EURE)
Abonnement : 3 fr. par an

==============================

ESPERANTA LIGILO
Esperanta organo en Braille-relief-punktoj por Blinduloj
Jara abono : 3 fr.
Ĉe so Th. Cart ĉefredaktoro, 12, rue Soufflot, Paris

====================================

Librairie de l’Esperanto
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS
La Katalogoj estas riceveblaj senpage
Ĉiuj libroj koncernantaj la internacian lingvon Esperanto. – Abonoj al ĉiuj esperantaj gazetoj


[ 5-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
5-a reklama paĝo

VINBEREJOJ KAJ ŜAŬMEMAJ VINOJ
de la Abatejo de Saint-Maur-sur-Loire
~~~~~~~~~~
“ ROYAL SAINT-MAUR ”
~~~~~~~~~~
M. DU BEAUFRET et P. ROBERT
SAINT-MAUR, par Gennes, (Maine-et-Loire) France

=============================

INTERNACIA SCIENCA REVUO
OFICIALA MONATA ORGANO DE LA
Internacia Scienca Oficejo Esperantista
ĜENEVO ** SVISLANDO
Jare 7 fr. – 8, Rue Bovy-Lysberg

=============================

ESPERANTO
DUONMONATA INTERNACIA GAZETO
TUTMONDA INFORMILO
Jare 3 fr. – Unu Numéro 10 centimoj
Direkcio : 8, Rue Bovy-Lysberg, GENÈVE (Suisse)


[ 6-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
6-a reklama paĝo

DUCHOCHOIS
Juge au Tribunal de Commerce
Esperantista Konsulo
Rue du Moulin-à-Vapeur, BOULOGNE-SUR-MER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŜIPEKSPLUATADO
FIŜPEKLAĴOJ PO GRANDE
EKSTERENSENDADO
INTERŜANĜO DE KOMERCAĴOJ
Enportadoj kaj eksterensendadoj
Haringoj peklitaj aŭ ne – Sekigitaj haringoj, gadoj, makareloj –
Freŝaj aŭ fumigitaj fiŝoj – Konservaĵoj
-----------
LUMBAĴOJ HARINGAJ NATURAJ AŬ OLEAJ K. T. P.
======
Jara vendado 10.000 bareloj (1.500.000 kilogr)
Fabrikejo de glacio refreŝiganta (25.000 kilogr. ĉiutage)

==================================

ŜAŬMANTAJ VINOJ « AGLO »
Alexis CHAUSSEPIED
SAINT-HILAIRE * SAINT-FLORENT (France)


[ 7-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
7-a reklama paĝo

“ TRA LA MONDO ”
Tutmonda multilustrata Esperanta revuo
–––––––––
Tiu ĉi gazeto, tre belete kaj zorge eldonata, enhavas interesajn artikolojn pri la plej diversaj temoj :
Nuntempaĵoj ; Artista kaj Literatura vivado ; Esperanta Kroniko kun Illustraĵoj ; Sciencoj ; Komerco kaj Industrio ; Vojaĝoj kaj Sportoj ; Militaĵoj kaj Maraĵoj ; Teatro ; Paĝoj por Infanoj, Gejunuloj kaj Virinoj (Modo) ; Ĉiulandaj kutimoj ; Konkursoj kun monaj premioj.
Interesaj Felietonoj el la plej bonaj naciaj verkistoj, igas el « TRA LA MONDO » vera Antologio de la tutmonda literaturo.
« TRA LA MONDO » estas, ja la vera familia revuo de la esperantistoj. Ĉiuj, amuzemaj kaj seriozaj, junaj kaj maljunaj, viroj, virinoj, infanoj, estas certaj trovi en ĝi artikolojn allogajn, dank’al la kompetenteco de la aŭtoroj.
Multaj kunlaborantoj apartenas al la « Lingva Komitato ».
Nur en la unua jaro estis presataj, pli ol 150 artikoloj, de aŭtoroj el 25 malsimilaj lingvoj, pri tiom da diversaj landoj : Francujo, Italujo, Svedujo, Anglujo, Norvegujo, Bohemujo, Rusujo, Hispanujo, Germanujo, Aŭstrujo, Hungarujo, Belgujo, Alĝerio, Kanado, Skotujo, Aŭstralio, Svisujo, Moravujo, Hindujo, Japanujo, Tunisujo, k. t. p.
250 ilustraĵoj aldonas al la intereso de la tekstoj
« TRA LA MONDO » eliras regule kaj akurate je la fino de ĉiu monato sen esceptoj. Jarabono, 8 fr. ; duonjara, 4 fr. 50 ; kvaronjara, 2 fr. 25 ; unu numero, 75 cent., afrankite.
La jaro komenciĝas je la Julia numero.
Sendu mendojn kun mono al la « Librairie de l’Esperanto », 46, Rue Sainte-Anne, PARIS.
Senpaga specimeno laŭ peto


[ 8-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
8-a reklama paĝo

« TRA LA MONDO »
Estas la plej ŝatata gazeto de la esperantistoj :
« Certe, ĉiumonate, ĉiu atendas senpacience Tra la Mondo, kiel mi mem faras ».
PASTRO ŜIRJAEV (Rusujo).
« La enhavon de Tra la Mondo mi multe ŝatas, kaj plene gratulas vin, ke vi sukcesis fari, en mallonga tempo, la plej bonan revuon Esperantan ».
H. HODLER, Redaktoro de « Juna Esperantisto ».
« TRA LA MONDO »
Tute taŭgas por la propagando :
« Tra la Mondo » estas la plej bona pruvo de la disvastiĝo de Esperanto en la tuta civilizita mondo. La artikoloj estas tre interesaj kaj instruantaj, kaj la ilustraĵoj helpas fari el ĝi rimarkindan aldonon al la internacia literaturo ».
C. CLASSEN, Sek. de l’esperantista grupo de Nov-Jorko (U. S. A.).
« Ĉiam grandinterese mi legas Tra la Mondo. Ĝia eco de Ilustrato distingas ĝin de ĉiuj aliaj Esperantaj revuoj, kaj ŝajnas al mi speciale taŭga por la propagando ».
E. BEUVE, Franca instruisto.
« TRA LA MONDO »
Estas bonega reklamilo, pro sia disvastiĝo en ĉiuj landoj :
« Mi esperas, ke via revuo, tiel meritplena, fariĝos pli divastiĝanta. Jam ĝi plene sukcesis rilate al la intereso, utilo kaj aparta propaganda valoro… Nia publikigado per Esperanto jam havigis al ni rezultatojn kontentigajn ; kaj mi havas la plezuron sciigi vin ke, de via dua jaro, ni donos al vi ordonojn por anoncoj daŭraj en Tra la Mondo ».
G. DOUGLAS BUCHANAN,
Esperanto Agency, Glasgow (Ecosse).
Petu la tarifon de l’anoncoj al :
« La Librairie de l’Esperanto »
46, Rue Sainte-Anne, PARIS


[ 9-a reklama paĝo ]
rigardi skanaĵon
 9-a reklama paĝo

Félicien CAIRE
SAINT-CLAUDE (Jura) FRANCE
Fabrikejo de pipoj – El erika radiko
PIPO ESPERANTO
Speciale kreita por esperantistoj
Senpera vendado de l’fabrikanto al la Konsumantaro Esperantista
Demandu la pipon Esperanto

=================================

MANUFACTURE TROYENNE DES DESSERTS COQUIN
SAINTE-SAVINE (Aube)
ESPERANTA VAFLETO * GAUFRETTE ESPERANTISTE
La Ŝatantoj de bonaĵoj trovas ĉe tiu firmo belan diversecon da delikategaj biskvitoj
Oni Korespondas ESPERANTE
—        —         ANGLE    
  —        —         GERMANE 

==================================

A. BOUY
Libristo, 5, Rue Saint-Genès CLERMONT-FERRAND
ĈIUSPECAJ LIBROJ
FRANCAJ, ESPERANTAJ, FREMDAJ — GLUSIGNOJ ESPERANTAJ POR FERMI KOVERTOJN
Bonega Propagandilo
Prezo 1 fr. por 100 signoj afrankite sendataj


al la antaŭa paĝo


al la prezenta paĝo pri "Du Mirindaĵoj"

arkivo.esperanto-france.org